Školy ve Františkově, Ostašově a Machníně

13.03.2022

ZŠ Švermova

Františkov, škola před přístavbou
Františkov, škola před přístavbou

Františkov - Skelet nové školní budovy vedle původní školy zvýšené o jedno patro (cca 1971) a také v minulosti její chlouba - bazén

Škola byla v několika etapách důkladně přestavěna a rozšířena o pavilón učeben, stravovnu a novou tělocvičnu (1961, 1973, 1976). Při první úpravě v letech 1960-1961 došlo k rozšíření o tři učebny, ale za cenu ztráty původního novorenesančního vzhledu. V polovině 70. let se její chloubou stal první školní bazén (o rozměrech 25 x 12,5 m) v Liberci. Nad ním vznikly dvě tělocvičny. Koncem roku 1975 byly dány do provozu jesle a mateřská škola.

(zdroj: Jiří Bock - Františkov 1657 - 2007 )

Ostašovská škola

O škole

Ostašovská škola, která náleží svým charakterem ke školám rodinného typu, se rozprostírá v klidném prostředí okrajové části Liberce pod Ještědem. Malá, útulná, vkusně a účelně zařízená a vyzdobená škola na Vás zapůsobí vlídnou atmosférou. Pedagogové v ní působící jsou otevřeni rodičům, chovají se k nim vstřícně, partnersky s nimi komunikují a úzce spolupracují.

Výuka v naší škole probíhá ve čtyřech budovách:

  • v Žákovské ulici - 1. stupeň
  • v Křižanské ulici - 2. stupeň
  • v Heřmánkové ulici - málotřídní škola 1. stupně
  • ve Švermové ulici - MŠ

Nabízíme kvalitní vzdělávání, profesionální pedagogický sbor, nespočet školních akcí a aktivit během celého roku, volnočasové aktivity, výborně fungující družinu. Naši absolventi mají úspěšné uplatnění v dalším studiu i v životě.

Na naší škole vytváříme takové prostředí a klima, ve kterém se žáci cítí bezpečně, ve kterém žáky učení baví a dává jim to, co potřebují do života. Stěžejním bodem je pro nás orientace na žáka, respekt jeho osobního maxima a individuálních vzdělávacích potřeb.

K naplňování hodnot naší školy vede využívání takových vyučovacích metod, které rozvíjí čtenářskou, pisatelskou a kritickou gramotnost žáků. Zaměřujeme se na dílny psaní a čtení, Hejného metodu, metody programu čtením a psaním ke kritickému myšlení, učení venku, místně zakotvené učení, Začít spolu, pracujeme s oborovými texty. Prostřednictvím takovéto výuky vedeme žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci, respektu a toleranci, ke kritické gramotnosti a k odpovědnosti za místo, kde žije.

Více informací o naší škole najdete na webu a ve školním vzdělávacím programu s motivačním názvem "Škola pro spokojené a zdravé děti".

Škola v Machníně

 byla zřízena v roce 1918, budova byla postavena už v roce 1881, přístavba pak v roce 1899. Šlo o jednotřídní menší obecnou školu, která fungovala do září 1939.

Zde probíhá výuka žáků prvního stupně – žáků I. až V. třídy. Výuka probíhá ve třech třídách se spojenými ročníky: 1. ročník, 2. + 3. ročník, 4. + 5. ročník. Po ukončení pátého ročníku přecházejí žáci na druhý stupeň v Ostašově. Jsou zde k dispozici 4 učebny. K výuce jsou v současné době využívány tři učebny – tři kmenové třídy. Jedna učebna je využívána Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci pro provoz pobočky v Machníně. Dále mají žáci možnost k výuce využívat tělocvičnu i školní zahradu. V budově školy se nachází školní družina a školní výdejna.

zdroj.https://www.zsostasov.cz/1-stupen-machnin-hermankova

1. stupeň Ostašov, Žákovská

Zde probíhá výuka žáků prvního stupně – žáků I. až V. třídy. Je zde pět kmenových učeben a v podkroví je z části půdy vybudovaná místnost, která bývá používána jako relaxační a také jako počítačová učebna. V Klubu volnočasových aktivit je zázemí pro školní družinu. Škola má k dispozici školní hřiště a zahradu s herními prvky a arboretem.

2. stupeň Ostašov, Křížanská

Budova v Křižanské ulici je hlavní budovou, ve které sídlí vedení školy. Proto se nachází název této ulice i v oficiálním názvu školy.

V této budově sídlí nejen vedení školy, ale nachází se zde čtyři kmenové učebny pro žáky druhého stupně, dvě odborné učebny (čítárna a počítačová učebna), školní výdejna, tělocvična a školní hřiště. V budově jsou tři třídy vybaveny interaktivní tabulí a dvě třídy datovým projektorem.


Mateřská škola

Mateřská škola se nachází v klidné části města Liberce Ostašov. V blízkosti jsou lesy, pole a louky, což umožňuje pedagogům i dětem celoročně pozorovat přírodu a u dětí rozvíjet kladný vztah k přírodě. Školku navštěvuje celkem 93 dětí, které jsou rozdělené do čtyř tříd. V novém pavilonu se nachází Žlutá třída, kterou navštěvuje 23 dětí. V prvním patře téhož pavilonu je třída Zelená pro 22 dětí a Modrá, která je pro 24 dětí. Červená třída se nachází ve staré budově a je pro 24 dětí.