Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

Tramvaj z Jablonce do Liberce musela ve Vratislavicích u lékárny překonat železniční vlečku vedoucí z nádraží Vesec u Liberce do zdejšího pivovaru. V roce 1957 se zde udála těžká dopravní nehoda, krátce na to byl provoz na vlečce zastaven. Kolejové křížení zde ovšem zůstalo zachováno až do rekonstrukce tramvajové trati v roce 1973. Po ní již nebylo...

Říj 15

Pivovar 

Pivovar Vratislavice nad Nisou je průmyslový podnik vyrábějící alkoholické nápoje. Vratislavice bývaly samostatnou obcí, ale postupně se staly součástí Liberce, města na severu České republiky. Pivovar vznikl roku 1872, kdy byly vydány jeho akcie. Ty se povedlo rozprodat a za stržené finanční prostředky se mohlo roku 1873 začít se stavbou pivovaru....

Po ukončení školní docházky v roce 1889 otec chtěl, aby Ferdinand začal pracovat v jeho dílně; ten si však vyvzdoroval, aby mohl navštěvovat kurzy elektrotechniky na průmyslové škole v Liberci. Praktické využití elektřiny bylo na konci 80. let novým technologickým fenoménem, který Ferdinanda Porscheho fascinoval. Elektrifikoval rodný dům a kdykoliv...

Minerální vodou se bělilo a nikde se už nedozvíme, zda měly minerály v ní obsažené nějaký vliv na bělost prádla. Zato podle historických pramenů víme, že teprve po třech letech se omylem této "nedobré vody" napila maminka pana Skollaudeho. A právě jí přišla nakyslá chuť povědomá. Jako by ji už někdy pila... Jako by jí připomněla pobyt v Libverdě. A...

si Turnverein Eintracht (Tělocvičný spolek Svornost) na levém břehu Nisy zřídil malinkou tělocvičnu.

Obracení soupravy na kolejovém trojúhelníku v Proseči dne 30.3.1973,

Říj 14

Sídliště

Foceno opět před vratislavickým "Šantánem". Poznáváte se někdo nebo poznáváte někdo někoho? Já znám osobně dva, jeden z nich je můj táta, ale nepatřil k nim. Víte, co to bylo za skupinu? Mamka mi to říkala, ale už jsem to zapomněl a bohužel, už se ji na to nezeptám. Je to někdy mezi roky 1980 až 1986, ale spíš to...

Leží v masivu Císařského kamene, jižně od Vratislavic nad Nisou. Do roku 1876 neměl pramen jméno. Chodívala tudy sice procesí na poutě do Milířů, na stromech kolem cesty visely svaté obrázky, ale jinak byl les u studánky opuštěn. Roku 1876 sešla se v jedné z Vratislavických hospod veselá společnost, ve které seděl majitel lesa s poutnickou...

Říj 14

Knihovna

Vratislavice mají nové společenské centrum a knihovnu v korunách stromů

Vratislavice byly zemědělskou obcí již od počátku svého osídlení a úče od 15. století. Úzké pruhy polí a pastvin se rozkládaly na levém břehu až po okraje panských lesů. Vpravo od řeky byla pole obdělávána tep o dvě stě let později. Například první zjištěný údaj z roku 1764 uvádí, že v obci hospodařilo 42 zemědělců a 65 chalupníků,...

Rakousko-uherské plány vratislavického nádraží se solidní zděnou odbavovací budovou (A),
záchodky pro cestující (B), skladištěm (C) a nakládací rampou (D). Značná délka celého údolí Nisy vyžadovala
promyšlené rozmístění nádraží, zejména kvůli docházce cestujících a efektivní přepravě nákladů. Vratislavice
tak nakonec měly hned 4 nádraží, pojmenované...

dům Marta ,sirotčinec nad kulturním domem 101010 a kurty byly u kina
dům Marta ,sirotčinec nad kulturním domem 101010 a kurty byly u kina

Vratislavická historie v datech

4. - 3. tisíciletí př. n. l. - První nepřímý doklad o pobytu člověka na území dnešních Vratislavic - dva nalezené kamenné sekeromlaty.

18. října 1360 - První zmínka o Vratislavicích (Wratislauicz), respektive o výměně faráře na vratislavické faře. Tato zmínka nepřímo dokládá i existenci zdejšího kostela a patrně i vesnické osídlení.

1527 - Vratislavice jsou v písemných pramenech poprvé nazývány německy Meffers(t)dorf.

1624 - Písemné prameny uvádí, že na pravém břehu Nisy (Reichenberger Seite - Liberecká strana, část vsi náležející libereckému panství) žilo 315 obyvatel v 62 domech a na levém břehu (Aicher Seite - Dubská strana, část vsi náležející českodubskému panství).

1654 - V Berní rule Boleslavského kraje je zmiňováno v "Maffrsdorfu" 19 sedláků, 9 chalupníků a 22 zahradníků. V celé vsi byly chovány 102 krávy a 50 jalovic.

1700 - 1701 - Byl barokně přestavěn a rozšířen původní menší a již zchátralý kostel. Přestavbu kostela Nejsvětější Trojice řídil architekt Marcus Antonio Chanivalle z Nového města Pražského.

1718 - V kronice je zaznamenána sněhová kalamita, kdy lidé tři dny nevycházeli z domů.

1740 - První doložené pěstování brambor v regionu.

1764 - V tomto roce byla naproti kostelu postavena zednickým mistrem Johannem Jesefem Kunzem z Liberce a tesařským mistrem Josefem Pilzem klasicistní fara.

1771 - 1772 - V důsledku neúrody vypukl hladomor a v obci zemřelo 358 lidí.

1778 - 1779 - Budování vojenských polních opevnění v okolí Vratislavic jako příprava na konflikt Rakouska s Pruskem. V tomto období do této oblasti třikrát přijel na inspekční cestu i sám císař Josef II.

1780 - Dle datace na pískovcovém portálu byl v tomto roce vystavěn jeden z nejstarších domů ve Vratislavicích - č. p. 542 v Dopravní ulici.

1795 - Vztyčena socha zemského patrona sv. Václava na Schlenzbergu, dnešním Tyršově vrchu.

1831 - Vystavěna první přádelna bavlny Josefa Herziga ve východní části obce zvané Nový Les

1844 - Ignaz Ginzkey zakládá manufakturu na výrobu koberců.

1847 - Vybudována tzv. krkonošská silnice z Liberce do Trutnova

1850 - Změna názvu obcí na obou stranách řeky Nisy po včlenění levobřežní části do libereckého okresu. Maffersdorf links Seite (levá strana) a Maffersdorf fechte Seite (pravá strana).

1860 - Ignaz Ginzkey postavil továrnu na koberce u řeky Nisy pod kostelem (areál Intexu).

1862 - Stavitel A. Jäger z Lukášova postavil budovu, kde dnes sídlí Úřad městského obvodu Vratislavice n. N. Objekt původně sloužil jako obecná škola. Téhož roku objeven pramen vratislavické kyselky.

1863 - Postavena nová silnice z Vratislavic do Rochlic.

1864 - Zřízení první poštovní expedice.

1869 - Založen tovární hasičský sbor Ignaze Ginzkeye a následně i obecní hasičský sbor.

1873 - Dělnický tělocvičný spolek postavil tělocvičnu v Dlouhomostecké ulici.

1874 - Slavnostně otevřen vratislavický pivovar.

1875 - Ve Vratislavicích se narodil Ferdinand Porsche.

1878 - Starý hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice byl zrušen a přeměněn na plochu zeleně. Jako náhrada byl vybudován nový (současný) hřbitov na louce severně nad Vratislavicemi.

1884 - Druhý tělovýchovný spolek v obci vystavěl tělocvičnu u hasičské zbrojnice.

1888 - Zahájen provoz na železniční trati z Liberce do Jablonce n. N. přes Vratislavice.

1890 - Postavena škola v Tanvaldské ulici.

1891 - První návštěva císaře Františka Josefa I.

1894 - Postaveny léčivé lázně podle projektu architekta Schäfera. Pramen kyselky získal certifikát, který ji označoval za vodu léčivou.

1900 - Továrník Ginzkey nechal vybudovat v parku zámeček, konírnu, dvě tovární vily a nechal přestavět hasičskou zbrojnici.

1901 - Vybudováno koupaliště, dnešní Sluníčko.

1902 - Na Nové Rudě byla otevřena Škola císaře Františka Josefa, dnešní Střední umělecká škola v Liberci, s. r. o.

1903 - Vratislavice (Maffersdorf) byly povýšeny na městys. Proběhla rozsáhlá regulace toku Nisy jako následek katastrofálních povodní z roku 1897.

1904 - Marta Ginzkeyová nechala vystavět zaopatřovací ústav (dům Marta), kam byli přijímáni vysloužilí zaměstnanci firmy Ginzkey.

1906 - Návštěva císaře Františka Josefa I.

1908 - V sousedství domu Marta vystavěn domov důchodců.

1914 - 1918 - První světová válka, kostelní zvony byly zrekvírovány a roztaveny. V tělocvičně byl zřízen lazaret pro raněné vojáky.

1916 - V továrním komplexu u Nisy byla vystavěna zauhlovací a vodárenská věž.

1918 - Vznik Československé republiky, Vratislavice jsou však i nadále převážně německé.

1919 - V malém přízemním objektu na dvoře školy byla otevřena jednotřídní česká škola. Ročně sem docházelo kolem 18 žáků až do roku 1938.

1920 - Ve Vratislavicích žije 5975 obyvatel, z toho 489 Čechů (což je cca 8 %).

1925 - Budova místní elektrárny byla přestavěna na kino. Na náměstí u lékárny vyrostla první benzínová pumpa.

1928 - Byl zbořen původní Dělnický dům a na jeho místě vyrostl dnešní hotel s restaurací dnes známý jako Dům svobody.

1929 - Světová hospodářská krize zasáhla i Vratislavice - Továrna W. Ginzkeze snížila počet zaměstnanců z 2600 na 800. V továrně C. Wagner byli všichni stávkující zaměstnanci propuštěni. Tři ze čtyř cihelen ukončily výrobu, nadále vyráběla pouze cihelna pod sociálním ústavem.

1930 - Německá vzducholoď Graf Zeppelin přeletěla dne 25. 8. nad Vratislavicemi.

1932 - Dne 21. 8. byla dokončena kamenná rozhledna na Prosečském hřbetu podle projektu známého jabloneckého architekta Roberta Hemmricha, který projektoval řadu dalších jizerskohorských rozhleden.

1935 - Nástup Sudetoněmecké strany vedené vratislavickým rodákem Konrádem Henleinem k moci.

1938 - Na základě tzv. Mnichovské dohody podepsané 29. 9. představiteli hlavních evropských velmocí byly Vratislavice a rozsáhlá území československého pohraničí přičleněna k hitlerovskému Německu. Většina českého obyvatelstva uprchla do vnitrozemí.

1939 - Část Vratislavic - Nová Ruda - byla přičleněna k Liberci.

1945 - Dne 9. května vstoupily do Vratislavic sovětské jednotky. V obci se však nezastavily a pokračovaly do Jablonce n. N.

1948 - Do nově zřízeného kombinátu drobných výrobců byly začleněny firmy Jung - keramika, Börner - výroba razidel (následně vyhořela), Pfeifer - dnes šamotárna.

1949 - Závod TOKO přenechal zámecký park do veřejného užívání.

1950 - Původní Tržní náměstí v okolí dnešního kina bylo upraveno na parčík. První volby do MNV - předseda J. Struna. Osada Kunratice připojena k Vratislavicím.

1953 - Přestavba staré tělocvičny v Dlouhomostecké ulici na divadlo.

1955 - Zahájen provoz městské tramvajové dopravy.

1956 - Vratislavice byly povýšeny na město. V té době zde žilo 4 780 obyvatel.

1957 - V domě č. p. 34 v Tanvaldské ulici byla otevřena Státní spořitelna.

1958 - V bývalé horní vile továrníka Ginzkeye bylo otevřeno zdravotní středisko. Počet obyvatel vzrostl na     5 936.

1960 - První plynofikace Vratislavic.

1961 - Založen Spojený závodní klub v Domě svobody.

1970 - Vratislavicím byl udělen nový městský znak. V levé části byl vyobrazen textilní člunek a v pravé části symbol vřídla.

1973 - V Dlouhomostecké ulici byla otevřena samoobsluha Jednota.

1974 - Do provozu vstoupilo mohutné betonové silo Zemědělského nákupního a zásobovacího podniku v Pivovarské ulici.

1975 - V tomto roce bylo předáno k užívání na novém panelovém sídlišti 516 bytových jednotek.

1976 - Byla otevřena nová čerpací stanice v Tanvaldské ulici. Litr benzínu Speciál stál 4,30 Kčs. Téhož roku se odehrál i poslední závod na vratislavickém skokanském můstku s umělým povrchem - zvítězil Leoš Škoda.

1980 - Konec parních lokomotiv na železniční trati Liberec - Tanvald. Ve Vratislavicích žije 6 112 obyvatel.

1994 - Otevření nového objektu české spořitelny v zámeckém parku.

1995 - Zahájena výstavba bytových domů na Nové Rudě.

1998 - Vybudováno dětské sportovní hřiště Na Rozcestí. Zastavena výroba piva ve vratislavickém pivovaru - konec značky piva Vratislav. Všichni zaměstnanci pivovaru byli propuštěni.

2000 - Dne 25. 5. firma Hols a. s. začíná ve vratislavickém pivovaru opět vařit pivo pod značkou Konrad.

2001 - Výstavba víceúčelového hřiště u základní školy.

2006 - Vratislavice změnily svůj znak a vrátily se k původnímu symbolu dvou žen, které si podávají ruce. Na jedné straně žena se srpem a snopem obilí symbolizuje levobřežní zemědělskou oblast a žena s ozubeným kolem představuje průmysl na pravém břehu Nisy.

2009 - Slavnostní otevření zrekonstruovaného vratislavického lesoparku a moderního víceúčelového sportovního hřiště Na Rozcestí. Na Císařském kameni byla slavnostně otevřena nová dřevěná rozhledna.

2010 - 10. října bylo slavnostně otevřeno nové kulturní centrum při ul. Nad Školou. Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010 bylo vystavěno za budovou úřadu.

2014 - Na podzim tohoto roku byla dokončena kompletní rekonstrukce objektu sokolovny v ul. U Tělocvičny. Zrekonstruovaná sokolovna se skládá z původního sálu, který byl kompletně zrekonstruován a bylo dále dostaveno zázemí pro fotbalisty TJ Jiskra, zrcadlový sál nebo posilovna.

Vratislavice nad Nisou... pro Region Liberec fotil Matyáš Gál

foto 2022 - André P. Schwarzkopf Profoa
foto 2022 - André P. Schwarzkopf Profoa
U Mojžíšova Pramene - leden 2024 (foto André P. Schwarzkopf Profoa)
U Mojžíšova Pramene - leden 2024 (foto André P. Schwarzkopf Profoa)
leden 2024 (foto André P. Schwarzkopf Profoa)
leden 2024 (foto André P. Schwarzkopf Profoa)
(foto André P. Schwarzkopf Profoa)
(foto André P. Schwarzkopf Profoa)