Přehrada Starý Harcov

20.07.2020
datováno 3.8.1916 pohlednice Meissen
datováno 3.8.1916 pohlednice Meissen
Pokládání základního kamene hráze 27. června 1903archiv Liberec Starý Harcov- Reichenberg Alt Harzdorf
Pokládání základního kamene hráze 27. června 1903archiv Liberec Starý Harcov- Reichenberg Alt Harzdorf
Hloubení lože pro kamennou hráz. Květen 1903. Stavba hráze trvala půl roku - archiv Liberec Starý Harcov- Reichenberg Alt Harzdorf
Hloubení lože pro kamennou hráz. Květen 1903. Stavba hráze trvala půl roku - archiv Liberec Starý Harcov- Reichenberg Alt Harzdorf
1904 - stavba přehrady
1904 - stavba přehrady
archiv Liberec Starý Harcov- Reichenberg Alt Harzdorf
archiv Liberec Starý Harcov- Reichenberg Alt Harzdorf
meandry Harcovského potoka v místech, která v roce 1904 zatopila liberecká přehrada
meandry Harcovského potoka v místech, která v roce 1904 zatopila liberecká přehrada
Stavba hráze - archiv Liberec Starý Harcov- Reichenberg Alt Harzdorf
Stavba hráze - archiv Liberec Starý Harcov- Reichenberg Alt Harzdorf
archiv L. Mencl
archiv L. Mencl
1911 (archiv J.Peterka)
1911 (archiv J.Peterka)
1917 (archiv O.Musil)
1917 (archiv O.Musil)
Liberecká přehrada, 1910, upscaling (https://ansichtskarten-lexikon.de/) (upravil Petr Ruprecht)
Liberecká přehrada, 1910, upscaling (https://ansichtskarten-lexikon.de/) (upravil Petr Ruprecht)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl
cca 1900 (archiv Miloš Halama Srvv)
cca 1900 (archiv Miloš Halama Srvv)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl
archiv Liberec Starý Harcov- Reichenberg Alt Harzdorf
archiv Liberec Starý Harcov- Reichenberg Alt Harzdorf

Přehrada Starý Harcov

Liberecká přehrada

Takto vypadalo údolí před výstavbou přehrady. (archiv Liberec Starý Harcov- Reichenberg Alt Harzdorf)
Takto vypadalo údolí před výstavbou přehrady. (archiv Liberec Starý Harcov- Reichenberg Alt Harzdorf)

Ve dnech 30.-31. 7. 1897 došlo na Liberecku ke katastrofální povodni, která překonala veškerá ochranná opatření. Nisa se svými přítoky způsobila škody za 3,5 milionu rakouských korun na straně české a dalších 10 milionů marek na straně slezské (Harcovským potokem se tehdy valilo 20 metrů krychlových vody za sekundu), zničila Liebiegovu továrnu (pozdější Textilanu) a napáchala značné škody i ve středu města na soutoku Harcovského potoka a Nisy. Na ochranu města a oblasti před takovými záplavami bylo 25. září 1899 založeno v Liberci Vodní družstvo k regulování říčních toků a ke stavbě přehrad v povodí Zhořelecké Nisy. Jeho členy byli postižení průmyslníci a jiné významné osobnosti regionu (mimo jiné také hrabě František Clam-Gallas a Rýnovický sklář Leopold Riedel) a do jeho čela byl zvolen továrník Karl Zimmermann ze Stráže nad Nisou. Kromě přehrady v Liberci samotném měla být postavena ještě další pětice hrází. Jejich vyprojektováním byl pověřen nejlepší evropský přehradář své doby - Otto Intze z Cách, na zpracování projektu přidělilo rakouské ministerstvo zemědělství částku 6000 korun. Ten představil své plány 13. ledna 1901. Mělo jít o první tížné, zděné přehradní hráze ve střední Evropě, což také vzbuzovalo obavy. Plány byly schváleny 4. března 1901 a první hráz, která měla být postavena, byla právě ta Harcovská. Ta se tak stala první údolní nádrží v Čechách. Dne 24. listopadu 1902 přijal zemský sněm zákon č. 89, díky kterému získalo družstvo podporu ve formě nenávratných příspěvků ve výši 40% předpokládaných nákladů (odhadovaných na 6 600 000 K pro celou soustavu) a dalších 20% ve formě bezúročných půjček.
Geologický průzkum odhalil pevné žulové podloží již v hloubce 4,5 metru, stavebníci se rozhodli vyhloubit lože pro základy ještě o 3,5 metru hlubší. Zemní práce začaly již v listopadu 1902. Stavba byla tehdy zadána firmám W. Streitzig a spol. z Liberce a H. Rella a synovec z Vídně za částku 450 000 korun rakouských. Při výkopu se však objevila v podloží řada průsaků, které byly svedeny drenáží o světlosti 100 až 150 mm. Po pozdějším vyzdění hráze byla voda z drenáže vyčerpána a drenáž byla zalita cementovým mlékem.
Základní kámen hráze byl položen 27. června 1903 a její výstavba trvala zhruba půl roku. Pro návodní líc hráze byly vybírány ty největší a nejkvalitnější kameny, pro vzdušní líc kameny vhodné pro zdění. Veškeré kameny byly získány ve trojici lomů v zátopové ploše. Při levém boku údolí bylo vyzděno pět otvorů bezpečnostního přelivu o šířce 5 m, na které navazuje odpadní žlab s osmistupňovou kaskádou. Po dokončení hráze a obou věží bylo do původních příčných štol převádějících vodu přes staveniště uloženo potrubí spodní výpusti o průměru 800 mm. Toto potrubí bylo nakonec obezděno cihlovou zátkou dlouhou asi 3,5 m. Stavba tak byla dokončena na jaře roku 1904 a 29. dubna téhož roku řádně zkolaudována. Celková cena tohoto vodního díla se vyšplhala na částku 789 111 rakouských korun. Již v listopadu roku 1904 zadržela přehrada povodeň o objemu 230 000m³, čímž prokázala svou užitečnost.
Po dokončení díla byla po pravém břehu nádrže zřízena promenádní cesta a městská plovárna s řadou vodních atrakcí. Nádrž se stala důležitou částí Německo-české výstavy (Deutschböhmische Austellung) roku 1906, kdy na jejím břehu byla řada výstavních pavilonů a na její hladině byly sváděny "námořní bitvy". Ve 30. letech byla postavena levobřežní silnice III. třídy. 750 m dlouhá opěrná zeď chránící pravý břeh před erozí pochází z roku 1954. Roku 1990 bylo na odbočce z levé spodní výpusti osazeno malé turbosoustrojí s Bánkiho turbínou (170 l/s, spád 9,5 m) o maximálním výkonu 11 kW.
Dnes přehradu provozuje společnost Povodí Labe a.s. Za více než sto let její existence nebylo nutné provést žádná technická opatření k zajištění jejího dobrého technického stavu. Jen v roce 1986 byla nádrž vypuštěna a z jejího dna vytěženy sedimenty o objemu 12 500 m³ a v levém úbočí vystavěna kanalizační štola odvádějící splašky.

(Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)

kámen na stavbu hráze se těžil z lomu, který je pod vodou (archiv L.Mencl)
kámen na stavbu hráze se těžil z lomu, který je pod vodou (archiv L.Mencl)
stavba "liberecke přehrady" 1902 -04 (archiv M.Gergelčík)
stavba "liberecke přehrady" 1902 -04 (archiv M.Gergelčík)
zdroj: https://picclick.de/
zdroj: https://picclick.de/
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
archiv Martin Forster
archiv Martin Forster
1904
1904
1908
1908
archiv Jiří Jan Kolner
archiv Jiří Jan Kolner
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
přehrada Harcov 18.8. 1913 (zdroj: Aukro
přehrada Harcov 18.8. 1913 (zdroj: Aukro
Přehrada v roce 1906
Přehrada v roce 1906
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
(zdroj. z internetu) archiv Petr Ruprecht
(zdroj. z internetu) archiv Petr Ruprecht
Přehrada. Rozdíl 45 let.😉 (archiv Petr Drink)
Přehrada. Rozdíl 45 let.😉 (archiv Petr Drink)
Přehrada (Talsperre) 1929 (archiv O.Musil)
Přehrada (Talsperre) 1929 (archiv O.Musil)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv Liberec Starý Harcov- Reichenberg Alt Harzdorf
archiv Liberec Starý Harcov- Reichenberg Alt Harzdorf
1927 (archiv O.Musil)
1927 (archiv O.Musil)
1914 (archiv M.Gergelčík)
1914 (archiv M.Gergelčík)
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl
archiv Luboš Mencl
archiv Luboš Mencl
přehrada v roce 1936 ( zdroj https://www.ebay.com/ )
přehrada v roce 1936 ( zdroj https://www.ebay.com/ )
archiv K.Vlach
archiv K.Vlach
foto Evelina Rejzkova
foto Evelina Rejzkova
Liberec sítotiskem (archiv Luboše Janků)
Liberec sítotiskem (archiv Luboše Janků)
přehrada - srpen 1937 z alba pana Adolfa Odrážky
přehrada - srpen 1937 z alba pana Adolfa Odrážky
Nezvyklý pohled na přehradu z roku 1906 - směrem do Jizerských hor . Přehrada postavena v letech 1902 - 1904 libereckymi firmami podle projektu profesora Intze. Typické stavidlové věže v secesním stylu . Poloměr hráze 120m. Teoreticky může přehrada při výšce hladiny 12 m pojmout 630ooo kubíků vody. Celková výše hráze včetně základů ( základy 6 m ) 20, 5 m . Oddělený nahon na pravé straně ( pro firmu Liebieg ) . (archiv Karel Krenk)
Nezvyklý pohled na přehradu z roku 1906 - směrem do Jizerských hor . Přehrada postavena v letech 1902 - 1904 libereckymi firmami podle projektu profesora Intze. Typické stavidlové věže v secesním stylu . Poloměr hráze 120m. Teoreticky může přehrada při výšce hladiny 12 m pojmout 630ooo kubíků vody. Celková výše hráze včetně základů ( základy 6 m ) 20, 5 m . Oddělený nahon na pravé straně ( pro firmu Liebieg ) . (archiv Karel Krenk)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Reichenberg - Thalsperre im Harzdorfer. Liberec, přehrada na Harcovském potoce. Pohlednice prošlá poštou v roce 1905. (Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Thalsperre im Harzdorfer. Liberec, přehrada na Harcovském potoce. Pohlednice prošlá poštou v roce 1905. (Kamil Syrovátka)
https://www.ebay.com
https://www.ebay.com
archiv Jaroslava Hůlky
archiv Jaroslava Hůlky
1906 (zdroj: ebay.de)
1906 (zdroj: ebay.de)
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
Reichenberg - Talsperre. Pohlednice prošlá poštou v roce 1918. (archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Talsperre. Pohlednice prošlá poštou v roce 1918. (archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Talsperre. Liberec, pohled na hráz přehrady. Pohlednice prošlá poštou v roce 1924. (archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Talsperre. Liberec, pohled na hráz přehrady. Pohlednice prošlá poštou v roce 1924. (archiv Kamil Syrovátka)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J. Hůlka
archiv J. Hůlka
1919 (archiv J.Peterka)
1919 (archiv J.Peterka)
archiv O.Musil
archiv O.Musil
1910
1910
Reichenberg - Thalsperre. Takto si vydavatel představoval přehradu v době konání výstavy českých Němců v roce 1906. Pohlednice prošlá poštou v roce 1905. (archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Thalsperre. Takto si vydavatel představoval přehradu v době konání výstavy českých Němců v roce 1906. Pohlednice prošlá poštou v roce 1905. (archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Josefinental mit Talsperre. Pohlednice prošlá poštou v roce 1913. (archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Josefinental mit Talsperre. Pohlednice prošlá poštou v roce 1913. (archiv Kamil Syrovátka)
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
1930 archiv L. Mencl
1930 archiv L. Mencl
zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz
zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz
zdroj: E--bay
zdroj: E--bay
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Dvě herecké legendy (Jiří Sovák a Miroslav Vladyka)na Harcovské přehradě. Rok 1984. (archiv Luboš Janků)
Dvě herecké legendy (Jiří Sovák a Miroslav Vladyka)na Harcovské přehradě. Rok 1984. (archiv Luboš Janků)
Letní idyla na přehradě v 70.letech (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous, 1977)
Letní idyla na přehradě v 70.letech (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous, 1977)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Harcovská přehrada 2003 (foto Petr Šimr)
Harcovská přehrada 2003 (foto Petr Šimr)
archiv Leoš Kobr
archiv Leoš Kobr
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Harcovská přehrada 2003 (foto Petr Šimr)
Harcovská přehrada 2003 (foto Petr Šimr)
Letní radovánky na přehradě. Foto Miroslav Renč, z pohlednice nakladatelství Pressfoto Praha. #liberec (archiv J.Gubiš)
Letní radovánky na přehradě. Foto Miroslav Renč, z pohlednice nakladatelství Pressfoto Praha. #liberec (archiv J.Gubiš)
(archiv J.Gubiš)
(archiv J.Gubiš)
Úspěšný "výlov", Harcovská přehrada v roce 1998. (foto Petr Šimr)
Úspěšný "výlov", Harcovská přehrada v roce 1998. (foto Petr Šimr)
Vzpomínka na odpuštěnou přehradu září 2018 (archiv Libor Paskovský)
Vzpomínka na odpuštěnou přehradu září 2018 (archiv Libor Paskovský)
Liberecká přehrada 16.9.2018 (archiv Jiří Rulec)
Liberecká přehrada 16.9.2018 (archiv Jiří Rulec)
Liberecká přehrada 16.9.2018 (archiv Jiří Rulec)
Liberecká přehrada 16.9.2018 (archiv Jiří Rulec)
Liberecká přehrada 16.9.2018 (archiv Jiří Rulec)
Liberecká přehrada 16.9.2018 (archiv Jiří Rulec)
Liberecká přehrada 16.9.2018 (archiv Jiří Rulec)
Liberecká přehrada 16.9.2018 (archiv Jiří Rulec)
Liberecká přehrada 16.9.2018 (archiv Jiří Rulec)
Liberecká přehrada 16.9.2018 (archiv Jiří Rulec)

Jan Zavřel 2018

13.10.2018 (archiv Lída Fialka)
13.10.2018 (archiv Lída Fialka)
13.10.2018 (archiv Lída Fialka)
13.10.2018 (archiv Lída Fialka)
13.10.2018 (archiv Lída Fialka)
13.10.2018 (archiv Lída Fialka)
13.10.2018 (archiv Lída Fialka)
13.10.2018 (archiv Lída Fialka)
13.10.2018 (archiv Lída Fialka)
13.10.2018 (archiv Lída Fialka)

Pavlína Punčochářová 18.7.2021 6:55

07.10.2022

(foto Monika Mocňáková)

Liberecká přehrada a říjen 2022 a ještě troška vody ...😊🙂 (archiv Radek Ptáček)
Liberecká přehrada a říjen 2022 a ještě troška vody ...😊🙂 (archiv Radek Ptáček)
Výlov Liberecké přehrady. Zdroj: Deník/Jaroslav Appeltauer
Výlov Liberecké přehrady. Zdroj: Deník/Jaroslav Appeltauer

Sotva se v sobotu 15. října rozednilo, už u Liberecké přehrady popocházely skupinky rybářů v zelených holinách, pláštěnkách a speciálních gumových kalhotách, další přijížděli auty a parkovali po okolí, vynášeli kádě, naběráky i sítě. Pomalu se trousili i lidé v kapucích a s deštníky, s foťáky nebo mobily a snažili se obsadit nejlepší místa na hrázi. Nadešel dlouho očekávaný výlov liberecké přehrady Harcov a i když sychravé počasí a déšť mnohé možná odradil, přece jen přišlo diváků dost. A podívaná to byla jedinečná a neopakovatelná. Přehrada v Liberci se totiž nikdy za dobu své existence celá nevypouštěla a neslovovala tak říkajíc do poslední rybky.
Zdroj: https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/liberecka-prehrada-vylov-ryby-20221015.html

Výlov Liberecké přehrady. Zdroj: Deník/Jaroslav Appeltauer
Výlov Liberecké přehrady. Zdroj: Deník/Jaroslav Appeltauer
Výlov Liberecké přehrady. Zdroj: Deník/Jaroslav Appeltauer
Výlov Liberecké přehrady. Zdroj: Deník/Jaroslav Appeltauer

Přehrada se vyprázdnila rychleji, než rybáři původně plánovali. Voda s sebou vzala i velkou část ryb

15. 10. 2022 | 13:53

Povodí Labe připravuje opravu přehrady a odbahnění nádrže, zcela vypuštěná bude poprvé ve své 120 let dlouhé historii.  Vypuštěna byla za dobu své existence pouze jednou, v roce 1986, kdy se vytěžily sedimenty z jejího dna.

Plánovaný výlov přehrady Harcov v Liberci dnes zkomplikovalo protržené hradítko. ČTK to řekl mluvčí severočeského územního svazu rybářů Jan Skalský. Přehrada se vyprázdnila mnohem rychleji, než rybáři původně plánovali, voda s sebou vzala i velkou část ryb. Rybáři je tak nakonec nelovili jen v samotné nádrži, ale také v toku pod hrází.

Z vody vytáhli i kapitální kusy, mezi kterými bylo několik až 140 centimetrů dlouhých sumců, ale také kapři, z nich někteří měli až 20 kilogramů.

Protržení hradítka podle Skalského výlov paradoxně zrychlilo. Slovit ryby pod hrází bylo podle něj rychlejší a jednodušší než lovit je z bahna, jehož vrstva přesahuje i tři metry a rybáře na loďkách přes něj museli přetahovat za pomoci lan. Kolik ryb slovili, rybáři nevědí, nevážili je. "Budeme se bavit minimálně o vyšších řádech stovek kilogramů, bylo to velké množství bílé ryby jako perlíni, plotice, ale nechyběly ani desítky až trofejních kaprů, sumci, štiky nebo úhoři," doplnil Skalský.

Do dnešního výlovu se zapojilo osm desítek rybářů nejen z Liberecka a Jablonecka, ale také z Českolipska a na pomoc přijely i lovné čety z Ústí nad Labem a Teplic. Výlov provázelo po celou dobu mrholení, na rozdíl od desítek diváků, kteří výlov sledovali z hráze, si ho rybáři pochvalovali. "My jsme zvyklí na vodu, takže to pro nás není problém a i pro tu rybu je to lepší, je tak menší riziko úhynu. Dá se říct, že tohle počasí je na výlov ideální," uvedl Skalský.

Ryby, které dnes rybáři vylovili z nádrže nebo pod přehradou, museli ručně vynášet ve vaničkách do nádrží s vodou. Rybáři je v kádích postupně rozváželi do jiných nádrží a rybníků v revíru, kromě jiného i do nedaleké přehrady Fojtka, kam putovaly i velké kusy. Z přehrady se ale nestěhovaly kvůli rekonstrukci jen ryby. "Na přehradě se vyskytoval také zvláště chráněný druh mlže, kterým je Škeble rybničná, ty jsme museli v průběhu vypouštění přehrady sbírat a odnášet na náhradní lokality," řekl ČTK Martin Dušek, který zajišťuje biologický dozor.

Škeble rybničná je největší druh měkkýše v České republice, obývá klidné bahnité vody, větší rybníky, tůně i slepá ramena, celkem jich z přehrady posbírali kolem 2500. Škeble stěhovali do tří lokalit, jednou z nich je rybníček v libereckých Kateřinkách, "Tam bylo umístěno asi 300 škeblí, rybníček má tu výhodu, že je slovitelný a za tři roky, až se bude přehrada znovu napouštět, tak škeble zase přemístíme zpátky a pokusíme se tu populaci tady obnovit," řekl Dušek. Další část škeblí podle něj putovala do pískovny v Oldřichově v Hájích a do přehrady Fojtka, kde by už ale měly škeble zůstat.

Přehrada Harcov je součástí soustavy retenčních nádrží, které postavili v podhůří Jizerských hor v letech 1902 až 1911. Pět přehrad v Liberci na Harcovském potoce, v Bedřichově na Černé Nise, ve Fojtce na Fojtském potoce, v Mlýnici na Albrechtickém potoce a v Jablonci na Mšenském potoce bylo postaveno podle projektu německého architekta Otto Intzeho. Důvodem jejich výstavby byla ochrana před povodněmi, které oblast na konci 19. století pravidelně postihovaly.

Přehrada Harcov je kulturní památkou, Povodí Labe několik let připravovalo její rekonstrukci. Na projekt, který bez DPH přijde na 388 milionů korun, přispěla Evropská unie. Opravovat se bude prosakující zděná hráz, ze dna nádrže plánují odtěžit 26.000 metrů krychlových nánosů bahna, zmizí i nefunkční železobetonové konstrukce. Zároveň dělníci opraví 743 metrů pravobřežní zdi vedoucí od hlavní hráze k penzionu Bílý Mlýn. Bez vody bude přehrada do léta 2025.

čtk

zdroj:https://genus.cz/Liberec/prehrada-se-vyprazdnila-rychleji-nez-rybari-puvodne-planovali-voda-s-sebou-vzala-i-velkou-cast-ryb-n553715.htm?fbclid=IwAR1ul7M44WPWs8BAvW6_8Iqcmyo1CAD8BJydV8X41bGy2uTJkK_Fz8wSNv0
foto Milan Blažek
foto Milan Blažek
Výlov Liberecké přehrady. Zdroj: Deník/Jaroslav Appeltauer
Výlov Liberecké přehrady. Zdroj: Deník/Jaroslav Appeltauer
Výlov Liberecké přehrady. Zdroj: Deník/Jaroslav Appeltauer
Výlov Liberecké přehrady. Zdroj: Deník/Jaroslav Appeltauer
Výlov Liberecké přehrady. Zdroj: Deník/Jaroslav Appeltauer
Výlov Liberecké přehrady. Zdroj: Deník/Jaroslav Appeltauer

Přehrada Harcov byla vypuštěna  i ve 30. letech a tehdy byla i čištěna, protože situace s nánosy a splachy byla neúnosná. Proto se postavila štěrková přehrážka o objemu 6000 m3 těsně nad přehradou. Pak byla vypuštěna v roce 1954, kdy obtokový náhon prošel první rekonstrukcí a byla vybudována opěrná zeď. Další čištění bylo v roce 1982, kdy byl potok převeden do obtokového náhonu a dno přehrady vyčištěno. Prostě: dno by po 120 letech nečištění vypadalo úplně jinak. (autor příspěvku Ivan Rous)

16.10.2022 přehrada již bez vody

(foto Jaroslava Čiháčková)

Přehrada Liberec - Harcov 2.11.2022

foto: Jiří Částka, www.MediaFoto.cz

8.listopadu 2022

(foto Jaroslava Čiháčková)

foto v říjnu 2022 Marie Houšťová
foto v říjnu 2022 Marie Houšťová

Libereckou přehradu čekají změny!

Nejvýznamnějším a časově nejbližším zásahem do území je úprava nábřežní zdi. Původní podoba projektu Povodí Labe se věnovala především technickým aspektům nábřeží. Díky vstřícné komunikaci Povodí Labe a dohodě s vedením statutárního města Liberec se podařilo do projektu zapracovat návrh Kanceláře architektury města.Ten spočívá především v nahrazení nábřežní stěny širokým pobytovým schodištěm v celém úseku současné pláže. Toto schodiště nabídne nejen pohodlný a bezpečný přístup do vody, ale také možnost pobývání a opalování v její těsné blízkosti. Dalším novým prvkem jsou dvě náplavky, navazující na pěší promenádu, které rovněž umožňují bližší kontakt s vodou i pohodlnější přístup k molu. Součástí návrhu je také materiálová a designová kultivace ve formě kamenných detailů nábřežní zdi i nového zábradlí, které bude součástí městského projektu úpravy promenádní cesty. Dalším krokem je pak úsilí o bezpečné zokruhování bezmotorových cest kolem přehrady a tím i naplnění jejího rekreačního potenciálu.Autorem úprav nábřeží je Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek a MgA. Jakub Chuchlík KAM LIBEREC.

Jak bude vypadat liberecká přehrada? Náplavky, promenáda, místo zdi schodiště do vody

čtvrtek, 21. ledna 2021, 13:45

Kancelář architektury města Liberec zveřejnila vizualizace, jak by mělo vypadat okolí liberecké přehrady. Nabízí novou promenádu s náplavkou, mola, ale i schodiště, po obvodu břehu, které nahradí současnou zeď.


"Původní podoba projektu Povodí Labe se věnovala především technickým aspektům nábřeží. Díky vstřícné komunikaci Povodí Labe a dohodě s vedením statutárního města Liberec se podařilo do projektu zapracovat návrh Kanceláře architektury města," vysvětlil Jiří Janďourek z Kanceláře architektury města. Zmizet by tak měla nábřežní stěna nádrže, kterou alespoň v části dnešní pláže nahradí široké pobytové schodiště. "Toto schodiště nabídne nejen pohodlný a bezpečný přístup do vody, ale také možnost pobývání a opalování v její těsné blízkosti," dodal Janďourek.
V plánu jsou také dvě nové náplavky, které naváží na pěší promenádu. "Dalším krokem je pak úsilí o bezpečné zokruhování bezmotorových cest kolem přehrady a tím i naplnění jejího rekreačního potenciálu," uzavřel architekt.
Zdroj: https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/25236-jak-bude-vypadat-liberecka-prehrada-naplavky-promenada-misto-zdi-schodiste-do-vody.html?utm_source=copy

4.1.2023

(foto Jiří Částka)
foto 5.5.2023 André P. Schwarzkopf Profoa
foto 5.5.2023 André P. Schwarzkopf Profoa
oto 5.5.2023 André P. Schwarzkopf Profoa
oto 5.5.2023 André P. Schwarzkopf Profoa
25.5.2023 foto Zdenek Holý
25.5.2023 foto Zdenek Holý
25.5.2023 foto Zdenek Holý
25.5.2023 foto Zdenek Holý

Liberecká přehrada, t.č. ve výstavbě, polovina května 2023...

Foto Artur Irma zdroj: GENUS.CZ

25.5.2023 foto Zdenek Holý
25.5.2023 foto Zdenek Holý

12.11.2023 (foto Jiří Částka).