Kateřina Redernová a její panská

07.01.2023

KATEŘINA REDERNOVÁ A JEJÍ PANSKÁ

Svobodná paní Kateřina z Redernů, vdova po říšském maršálu Melicharu z Redernů, slavném vítězi nad Turky, zavítala náhle ze svého vdovského sídla na Nové Vsi u Chrastavy na frýdlantský hrad. Plna neklidu pročetla pergamen doručený jízdním poslem - z Prahy.

Frýdlantští rebelové si postavili znovu hlavu proti vrchnosti a obrátili se prosebným a žalobným listem ke králi Matyáši, aby jim byla přiznána městská práva. Tu leží na ebenové desce stolu dekret dvorské kanceláře, který jí přísně nařizuje a vyzývá ji, aby všechna bezpráví, kterých se proti Frýdlantským dopustila, byla ihned odstraněna. Ano, ve zlořečené listině s přivěšenou rudou pečetí to stojí černé na bílém, že se musí s měšťany dohodnout.

Ona, rozená hraběnka Šliková, zatočí s hadrářskými soukeníky a pláteníky. Možná, že změknou v temných sklepeních frýdlantského hradu. Vztekle dupe paní Kateřina, zlý oheň jí svítí v očích, a s tvrdým úsměvem si říká, že uvidí státní kavalíři v Praze, nově do panského stavu povýšení, jak se dovede bránit násilí. Vtom vstoupila do komnaty panská, aby své paní prostřela snídaní. Otevřeným oknem z nádvoří šumí vodotrysk a kolem myslivce se ozývá štěkot neklidné lovecké smečky. Jim na vysokém starém jilmu přizvukuje straka. Hraběnka odešla do vedlejšího pokoje, odkud ostrým hlasem volá pokojskou. Ta spěchá rychle k ní. "Kde je můj tyrkysový prsten, děvče? Položila jsem ho včera sem na okno."

Panská hledá ztracený prsten na okně, na podlaze. "Nemohu jej nalézt" naříká. Znovu vše pečlivě prohlíží, nakonec jde i ke stolu a ustrašeně přehrabuje listy nešťastného pergamenu z dvorské kanceláře. "Chceš se snad hrabat v mých listinách ?" zaječí paní Kateřina prchlivě se zlou vráskou kolem úst. "Ať je tu okamžitě prsten, jinak do hodiny visíš ve věži Tam můžeš podle chuti obracet své všetečné oči, zlodějko'" Jako by ji bičem šlehl, strnula nebohá. Křídou jí zbělaly líce. Slzy jako hrachy kanuly z očí. "Sloužím vám celý život poctivě, paní hraběnko," říká potupená tichým hlasem. Prsten musí být nalezen. Znovu prohlíží pokoje, chodby. Ale po prstenu ani památky. Jako hromádka neštěstí klesá na kolena a objímá v pláči nohy své paní. Pyšná paní Kateřina odkopne nebohou a odchází z komnaty, kde na stole leží neblahý pergamen.

Takovou hořkost musí ještě zakusit! Nestačí vzdor Frýdlantských? Císařský rada Job ze Salzy jí nepřeje, Žitavští jí činí násilí, sám císař jí hrozí. A ještě taková bídná zlotřilá panská jí ve vlastních komnatách lže. Znovu ji zachvátí zlost nad ztrátou prstenu, který zmizel tajemně před jejíma očima. Oknem volá hradního hejtmana. Když s úklonou vkročí do komnaty, nařizuje mu, aby prolhanou a prohnanou zlodějku dal do věže, odkud není návratu. Pak se jí odlehčí. Chladným zrakem klidně přihlíží, jak naříkající dívku uchopí žoldnéř, jak ji jeho železné pěsti donutí k pokleku před vrchností, jak ji táhne chodbou.

Rozkaz byl vykonán. Křik nebohé zanikl...

Paní Kateřina zůstala celý den doma, sama. Nikoho nepřijala. Zachvátil ji neznámý strach. Temné síly ji proti její vůli nutily, aby se co chvíli podívala na starou část bibrštejnského hradu, kde ve věži děvče nalezlo smrt. Strachovala se hněvu nebes, která se v parném letním dnu pokryla temnými mrač ny? O čem přemýšlela pyšná paní večer a v noci, když okolo zámecké věže zuřila bouře, když biče blesků s duněním hromů bily do hradu? Jako mořský příliv řvaly vztekle rozpoutané živly, vichřice s přívaly vod. Prudké závany vichru rozhoupaly zvony ve věži, srážely větve staletých stromů a vrhaly je na střechy, do oken, z nichž se sypaly tabulky skla. Zámek se otřásal v základech a zdálo se, jako by na zdech sálu ožily postavy předků, kolem nichž v zásvitu blesků poletovali vystrašení netopýři. Noc přešla. Zářivé jitro se rozklenulo nad Jizerskými horami a nad celým Frýdlantem. Deštěm ubité květiny zvedly své kalichy, ptáci radostně vítali nový den.

Redernovský zámek byl dosud tichý. Jen na nádvoří začínal ustrašeně život všedního dne. Ozvala se psí smečka a zbrojnoši tiše vyklouzli hradní branou. Po nich se objevila 1 služebná děvčata, doplétající si copy.


I ona šla k bráně. Vyšel i tlustý kuchař na křivých nohou a také vrávoral k bráně. Všichni spěchali z hradu. "Co je?" ozvala se ze zámeckého okna pobledlá paní Kateřina, která chvíli pozorovala neklid čeledi. : "Hra-hraběcí mi-milosti," zakoktal starý nedostrojený zbrojíř, "na starém jilmu v příkopě ..." Ztratil dech. Když nalapal vzduch, vyrazil ze sebe: "Bouře ho srazila!"

I on se vytratil z hradu. Paní Kateřina poznala, že něco zatajoval, že cosi nevysvětlitelného číhalo v jeho řeči. Co se stalo? Vyšla z komnaty, seběhla schodištěm. Ve strachu přešla nádvoří, přehlédla němý pozdrav branného a spěchala temnou klenbou brány. Před ní, za padajícím mostem, shluk čeledi. U vyvráceného stromu. Paní Kateřinou třese mráz, třeští oči. Vzpřímená postava s odvážně zdviženým čelem jí kráčí vstříc. Lidé se rozestupují. Paní Kateřina odhání z očí zlou mlhu. Jsou u sebe a hledí si do tváře. Před paní Kateřinou stojí její panská, zdraví ji předepsanou poklonou. I ostatní sklánějí hlavy, až na jednoho, který vzdorovitě stojí zpříma a ukazuJe hraběnce na zničený strom. Na jeho nalomené větví je nepořádné stračí hnízdo. Vněm se v slunci cosi leskne zlatem. Co nutí paní Kateřinu, aby váhavým krokem sešla k vývratu a z hnízda vzala prsten, včera ztracený klenot s modrošedým slezským tyrkysem? Hradní hejtman byl přesvědčen o nevině děvčete. Vyvedl je večer z hradu. Ale hrdé děvče se po bouři vrátilo.


Jistě včera, když paní donesla snídani, zahlédlo, jak z komnaty odlétá otevřeným oknem straka do svého hnízda na staletý jilm. Pozdě přišlo na to, co se stalo. Ráno našlo strom vyvrácený bouří, stračí hnízdo a v něm prsten, který straka ukradla. Sama nebesa děvčeti pomohla! A paní Kateřina? Polepšila se? Zdá se, že ano. Frýdlantským vrátila jejich výsady, v Nové Vsi, ve Stráži i v Liberci na ni vzpomínají v dobrém. Také jí děkují za založení Nové Město pod Smrkem, Vysoký, Kateřinky. Sama se již nedočkala chudoby, ale její syn Kryštof po Bílé hoře byl zbaven všeho majetku a musel uprchnout do ciziny.


Zdroj: František Patočka - Čerti na Ještědu - Pověsti z Liberecka, 1978


O skalním hradu

Žílami obchodních stezek pohraničním hvozdem mezi Čechami a Lužicí, mezi pobaltskými zeměmi a střední Evropou, dlouho do pozdního středověku přeléval obchod své zboží i peníze za ně stržené z jedné strany na druhou.

Jedna ze stezek, Záhvozdská (Záhošťská), vedla od pevného pomezního hradu Frýdlantu temným pralesem do úzkého a hlubokého sedla Jizerských hor mezi Špičákem a Stržovým, z lužických rovin a z údolí Smědé horami do údolí Nisy a dále k Jizeře do Čech.

Nebyla cesta po ní jistá. Jak zmizel za návrším, uzavírajícím hluboké údolí Smědé, frýdlantský hrad s mohutnou věží, vyvstal kupcům vstříc lesnatý val hodiny cesty dlouhý, nekonečný, než se zase objevilo v plné kráse slunce volné bezlesé krajiny. Na zšeřelé stezce, klikatě se vinoucí na hřeben hor a sestupující k Liberci, ztichly vždy hlasy kupců i doprovodné čeledi, stejně tak jako podkovy koní a rachot kol hrubých nákladních vozů.

Kupci před vjezdem do pralesa vytahovali hromové klíny, svěcené škapulíře i suché býlí od potulných šejdířů, které je měly chránit od všeho zlého, pečlivě až na holé tělo připínali opasky, v nichž měli ukryty stržené peníze.

Bylo také proč se mít na pozoru. Cesta nevlídnými ztemnělými lesy byla nejistá. V lesních tišinách mezi skalami pod samým sedlem strahovala loupežná chasa ze Skalního hradu.

Nad vrcholky letitých buků a jedlí vyrůstaly tmavé, hrubě zrnité žulové skaliny, příkře do hloubky spadající, na nichž stál nerozlehlý, ale pevný dřevěný hrádek.

Z frýdlantské roviny nebyl k spatření, přístup k němu zmolami a třasovisky byl znám jen jeho obyvatelům. I sám vstup do hrádku úzkou skalní šíjí po sporých stupech v žule vysekaných, dovolující průchod jen jedné osobě, který shůry se dal hájit proti přesile i jedním člověkem, zvyšoval naprostou bezpečnost loupežnického hnízda.

Proto se tu cítila jistě společnost drsných, otrlých, denního světla a poctivé práce se štítících chlapů.

Hlídka lapků, vysunutá v kraji lesa na osamělé skále, spolehlivě z cesty viditelným znamením hlásila posádce hrádku procházející kupce i to, zda jdou sami, nebo s doprovodem stráží posádky frýdlantského hradu. V tom případě cesta lesy byla bezpečná, protože lotříci se neodvažovali proti karavaně po zuby ozbrojené. Běda však, nemohl-li frýdlantský pán dát doprovod!

Jednou, bylo to v létě, dlouhé dny, z frýdlantského podhradí směřovala k horám nevelká obchodní výprava až od Baltického moře. Její vůdce, který poprvé konal cestu, dobře se vyptal na hradě na směr pouti a byl rád, když slyšel, že v lesích je ticho a bezpečno, protože již dlouho nebylo slyšet o přepadu. Doufal, že ještě za dne dojdou do Liberce.

Z frýdlantského hradu je vyprovázelo přání dobré a úspěšné cesty.

Po krátké cestě mezi létem vyprahlými poli vjeli se svými soumary do milého stínu lesa. Jejich oči zbystřely, neklidně pozorovaly každé hnutí snítek stromů. Ale opravdu, jejich obavy byly zbytečné. Les byl klidný, letním polednem vydechoval mdlou vůni zetlelého listí i vysychajících močálovitých tůní po stranách stezky.

Ta, v rovině měkce travnatá, zdrsněla, jak přecházela do svahu hor. Soumaři i lidé v parnu zvolnili kroky, které hluše zvonily na stoupající kamenité cestě. Přeslechli i výstražný křik jestřába, útočícího na bezbranné srnče.

A i kdyby nepřeslechli, málo bylo platné. Skřek byl signálem hlídky k činu. Od skal, ze stínu lesa, odzadu zaskočili lapkové kupce. Než se vzpamatovali, byli spoutáni. Mezi nimi i sličná paní, choť náčelníka kupecké družiny.

Bohatá byla kořist loupežnická, protože kupci do Prahy vezli vzácný a drahý jantar, vyrvaný vlnám Baltického moře.

Ve skalním hnízdě bylo veselo. Z toho, že přepad se nad očekávání podařil, a z toho, že kupci byli cizinci neznalí domácí řeči. Nebylo naděje na výkupné, a proto je všechny v lotrovské peleši utratili.

Jen sličnou paní, která se zalíbila hradnímu hejtmanovi, ušetřili. Stala se nedobrovolným vězněm ve Skalním hradu i nedobrovolným pomocníkem. Když se po dlouhých týdnech naučila jejich řeči, když byla oprávněná domněnka, že ve Frýdlantě dávno zapomněli na kupeckou výpravu s jantarem, na její osud, posílali ji lupiči do města na nákupy. Nebylo obav, že by ji někdo, přestrojenou za měšťku, poznal. Věřili, zejména sám hejtman, že na ni je ve všem spolehnutí, protože nikdy nereptala, ať jí byl svěřen sebenamáhavější úkol. Jela-li do Frýdlantu za nákupem tajnou stezkou daleko od obecné obchodní, jen jim známou, vyváděl ji k okraji lesa jeden z lapků a čekával na ni, když se vracela.

Opravdu, byla členem tlupy, smířila se se svým osudem.

Ale mýlili se. Jak mohla zapomenout na dalekou otčinu, na hrůzný obraz smrti svého manžela, zjevující se jí každé noci ve spánku, na všechna příkoří, která musela trpně snášet!

Jednoho dne, když byla opět ve Frýdlantě, dříve než ke krámům zamířily její kroky k pyšnému hradu. Na branného zahovořila cizí, jí rodnou řečí a dožadovala se rozmluvy se samým pánem. Byla vpuštěna a vrátila se po dlouhé chvíli, až ke zvoditému mostu jím vyprovázena.

Vzdouvající se kapsář její sukně napovídal, že cosi s sebou nese a před zvědavými zraky ukrývá. Když jako jindy opatřila potřebné zboží, vracela se k lesům do svého nedobrovolného vězení. Tu předala těžké, plné vaky čekajícímu průvodci a kráčela lesním šerem za ním. Ten neviděl, jak co chvíli se její ruka ponořila do hluboké kapsy a jak z ní vždy po několika krocích spadlo cosi do měkké lesní prsti To bylo v časném jaru, kdy i poslední sníh v lesních tišinách se rozplynul pod hřejivými paprsky slunce.

Jimi laskána, sedávala mladá žena teď častěji než jindy na skalnaté rovince před dřevěným stavením hrádku a dívala se k půlnoci, kde neznatelně ze stromoví v rovině se rýsovala ostrá věž frýdlantského hradu. Několikrát ji tam zastihl hejtman lupičů a vždy jeho zvědavou otázku odbyla němou prosbou v očích, aby jí odpustil, dobře ví, že tomu bude rok, co ztratila v lesích manžela. Hejtman pokrčil rameny, pomyslel si cosi o ženských vrtoších a beze slova útěchy, které by bylo jen přiléváním pelyňku do kalichu hořkých vzpomínek, ji ponechával o samotě. Netušil ani on, ani nikdo z jeho kumpánů, že paní v rovině vyhlíží svou spásu.

Ta se blížila, jakmile nachová lecha i jiné květiny zakvetly mezi mladou trávou lesního porostu.

Den za dnem míjely a paní odcházela na lůžko v úzké komůrce s obavami, zda vysvobození přijde. Až jednoho rána ji překvapil na hrádku nezvyklý ruch. Posádka chystala zbroj, ke skalní šíji, která byla jediným příchodem, stahovala mocné klády k zatarasení. Brzy se dověděla proč. Hláska na skále dala poplašné znamení a brzy přiběhl i sám strážný, že zahlédl od Frýdlantu blížící se valný houf ozbrojenců. Protože nebylo jisto, kam míří, přišel varovat. Hejtman ho pozorně vyslechl a znovu ho vrátil na skalní pozorovatelnu. Kdyby hrozilo nebezpečí, ať nečeká, ať rychle přijde se zprávou.

Než posel se nevrátil. Nebylo také proč. Jistě to byla jen lovecká výprava frýdlantského pána, protože z cesty odbočila k Hejnicím. To již strážný neviděl, jak při vstupu do lesa seskočili první zbrojnoši s koní, jak se pozorně dívají do trávy a jak jeden z nich radostně utrhl červený květ bobu a podává jej svému pánu.

Ten se spokojeně usmál, poručil zbrojnošům, ať jdou dále, ať je vedou, že jsou na dobré cestě. A byli. Co chvíli se shýbli, aby utrhli nový rudý květ. Jejich ohnivý svit značil tajemnou cestu k loupežnickému sídlu. Vyznačila ji nebohá vězněná paní na jaře, když z kapsy trousila nezvyklý pánův dar z hradní spíže.

Tiše jako stíny jeli mstitelé ke skalnímu hnízdu. Tam byli bez obav. Strážný byl spolehlivý, kdyby hrozilo nebezpečí, dávno by je byl zpravil. Oddali se proto lenošnému spánku.

Zatím frýdlantští, jak přijeli mezi skály, sesedli s koní a opěšalí pokračovali nehlučně v cestě, až před nimi vyvstaly šedé skalní stěny a na nich se zjevila dřevěná stavení Skalního hradu. Bylo v něm ticho, jen cvrček, který sem zabloudil, na skále svou písní velebil slunce.

Šíje mezi skalami byla volná a vybízela ke vstupu. S připravenou zbraní vnikli frýdlantští zbrojnoši do nádvoří hrádku, i do společné síně, v níž lotříci spokojeně odpočívali. Než poznali nebezpečí, bylo pozdě, do jednoho byli zjímání. Jen jejich hejtman chyběl. Ten v posledním okamžiku vyskočil oknem na skalní plošinu před stavením. Jaké bylo jeho překvapení, když tu viděl svou vězeňkyni v nádherném šatě, v tom, ve kterém ji před necelým rokem lapil při přepadu kupecké družiny. Pochopil, že ona zradila.

Bleskurychle k ní přiskočil, uchopil ji vzpírající a bránící se, zoufale o pomoc volající, v pase a vlekl ji k okraji skály.

Než mohli osvoboditelé nešťastné přispět k záchraně, vrhl ji s kletbou do hloubky a sám skočil za ní.

Loupežný hrádek lehl popelem. Jeho posádka zatížila svými těly silné větve staletých buků. Jen neznámou, která pomohla očistit kraj od zbojníků, frýdlantští v poctivosti pohřbil na hřbitově u kostela a z rozkazu pánova její hrob dlouho zdobili rudými květy bobů.

Zdroj: František Patočka - Čerti na Ještědu - Pověsti z Liberecka, 1978

Ďáblovy brázdy

Pan Bedřich z Bibrštejna, seděním na Frýdlantě, byl mocný pán. Mocný, bohatý, lakomý. Pozemské statky rád měnil na stříbrňáky, a ještě raději na zlaťáky. Nejen ty, které vydřel ze svých poddaných rozsáhlého panství, zabírajícího celý frýdlantský výběžek i valně pozemků v Lužici, ale i ty, které získal šalbou, úskokem nebo docela sprostou krádeží. Bylo mu lhostejno, komu bral. Neměl úctu ani před duchovním majetkem církve a samé kapitule budišínské odehnal stádo krav, aby rozmnožil počet svého dobytka. Však si také kněží naň stěžovali až u samého římského papeže.

Bibrštejnskému to nevadilo. On byl pánem, nikdo mu neměl právo rozkazovat.

Nejslastnější chvíle trávíval ve dnech, kdy mu jeho manové a úředníci odváděli různé poplatky a dávky, v jejichž vymýšlení byl pravým mistrem. Pak se zavíral dlouho do noci sám ve své komnatě na hradě, do sloupků rovnal zvlášť zlaté, zvlášť stříbrné peníze, na kopy je počítal, a aby se nepomísily, ukládal je do hlubokých přihrádek železné truhlice, pro větší bezpečnost přepásané trojitým silným pásem.

Když byl hotov s počítáním pokladu, zavřel důmyslně řezanými klíči pokladnici, dal ji uložit v bezpečí termnice za svou komnatu a spokojeně si oddechl. Mohl se opět věnovat sobě, své zábavě.

Pan Bedřich byl tvor společenský. Rád zvával k sobě okolní pány, a když těch nebylo, posílal sluhu pod hrad do městečka, aby mu společníky byli bohatí měšťané.

Byl pro ně připraven v jeho komnatě těžký dubový stůl, na něm poháry na víno, uprostřed pak cínová nádoba s kostkami. Ke stolu na čalouněná křesla zasedala s hradním pánem urozená i neurozená společnost. Dobré víno z hlubokých hradních sklepů brzy přivolalo bujarou náladu a ochotu ke hře. Na stole se objevily hromádky peněz, zazvonily kostky a stříbrné groše, pak, jak noci přibývalo a víno dodávalo odvahy, i zlaté dukáty měnily co chvíli majitele.

Hráči, v čele s panem Bedřichem, zapomněli na své okolí, na teplé lože, které je čekalo doma. Nevšimli si ani, jak se do úvalu Smědé od západu stahovala černá mračna, přinášená prudkým vichrem, jehož nárazy rozehrály v olově zasazené okenní tabulky, ani toho, jak občas zhluboka zahřmělo a déšť smíšený s kroupami jak zvonil o sklo.

Uprostřed hry vstoupil do svícemi ozářené komnaty sloužící se vzkazem branného. Před zvoditým mostem u hradu stojí neznámý, podle šatu vznešený cizinec a dožaduje se pohostinství. Bylo ještě jedno křeslo u stolu prázdné, proto hradní pán dal pokyn k otevření hradu a k uvedení cizince.

Ten nenechal na sebe dlouho čekat. V komnatě odložil promočený černý plášť i baret se zvlhlým volavčím peřím. Hluboce se uklonil přítomným, nejhlouběji panu Bedřichovi, a temným hlasem požádal o přístřeší na tuto noc, v níž zbloudil v nepohodě.

Přátelsky mávl frýdlantský pán rukou, pobídl hosta ke stolu a kázal přinést pro občerstvení svařené víno. Přitom si neznámého pozorně prohlédl, zejména jeho zelený sametový šat, bohatě přizdobený zlatými šňůrami podle poslední módy. Však to také dal nahlas najevo:

"Podle obleku soudím, vzácný pane, žes cizinec, z daleka, řekl bych, až z vlašské země."

"Nemýlíš se, vzácný pane. Opravdu můj domov je ve slunné Itálii. Přicházím za obchodem do vaší krajiny a tvé přízni děkuji za dnešní milé přístřeší."

Venku zuřící bouře, s novou silou narážející na okna, dotvrzovala cizincova slova. "Jsi vítán. Posaď se a libo-li, zahraj si s námi. Zkrátíš si tak dlouhou noc, nejsi-li unaven cestou" pověděl pan Bedřich zvědavě.

Vlach mávl odmítavě rukou, ponořil ji do svého opasku a na stůl se vykutálely drobné červené dukáty. Znovu zazvonily kostky a hra, příchodem hosta na chvíli přerušená, pokračovala.

Zdálo se, že cizinec přinesl domácímu pánu štěstí. Peníze se před ním vršily po každém vržení kostek. Pak ale tok peněz slábl, v praméncích, potom celým proudem se stěhoval k hostu, závistivě sledován pohledy všech přítomných. Však to také dal hradní pán slovy najevo:

"sám ďábel by nemohl mít větší štěstí ve hře, než máš ty, milý hostí."

Ten se jen smál a černé uhlíky očí mu jen svítily. "Co záleží na prohraných penězích," pokračoval pan Bedřich.

"Jsem přece pánem na Frýdlantu, jsem vlastníkem desítek vesnic a měst, tisíců poddaných."

Cizinec uctivě pokyvoval hlavou a mlčel.

"A Frýdlant, urozený pane, není ledajaký hrad. Však ráno sám uvidíš. Málo i ve Vlaších takových. Má pevné zdi a skála, na níž stojí, je tak tvrdá, že sám ďábel by na ní zlomil svou sílu," dodal pyšně.

Cizinec naň dlouze pohlédl a zasmál se:

"Mýlíš se, pane. Pluhem, taženým jen párem koní, dokáži skalní stěnu, na níž stojí tvůj hrad, rozorat." Slovo padlé těžko je vzít zpět. "Když se ti to podaří, budu navždy tvým otrokem" odvětil Bibrštejnský. Cizinec vstal, napřáhl ruku k sázce: "Platí!"

"Platí!" stvrdil frýdlantský pán.

"A i kdybys ty sám ďábel byl, nepodaří se ti!"

V té chvíli rozťal noční tmu ostrý šíp blesku a děsivé zahřmění otřáslo zdmi hradu v samých základech. Okenní tabulky se vysypaly s rachotem do hloubky hradního příkopu a silný závan větru zhasil světla. Když po chvíli vstoupil do komnaty pánovy sluha s rozžatou smolnicí, naskytl se mu obraz spouště. Pán i jeho hosté leželi v bezvědomí na podlaze. Všichni, jen cizinec tu chyběl. Pomalu přicházeli k sobě, dívali se nechápavě na sebe, zatímco bouře venku zuřila s plnou silou dál a blesk stíhal blesk.

Pan Bedřich i jeho ustrašení spolubesedníci, vábeni náhlým výkřikem sloužícího, stojícího u rozbitého okna, přistoupili a pohleděli do černé tmy. Když ji prosvětlil nový zážeh blesku, viděli pod sebou černou hradní skálu a na ní pár vraných koní zapřažených v rádlo, jehož kleče třímal cizí host. Černá hmota čediče jako nejmastnější a nejúrodnější zem se obracela do výšky v pravidelných smolných brázdách.

Jen okamžik a děsivý obraz pohltila znovu noční tma. Pomalu se vytráceli hosté jeden za druhým z komnaty, v níž zůstal nakonec pan Bedřich sám. I sloužící jej opustil. Prohrál, cítil mrazení v zádech nad tím, jak lehkomyslně se ďáblu dal do rukou.

Když po letech zemřel a jeho tělo ukládali v cínové rakvi do rodinné hrobky ve frýdlantském kostele, vyprávěli si ti, kdo rakev nesli, že je lehká. Usoudili všichni, že pánovo tělo odnesl ďábel do své říše.

Dnešní návštěvníci hradu Frýdlantu se zastavují na hradním nádvoří mezi dolením a hořením hradem a zvědavě si prohlížejí strmou, sloupovitě rozpukanou hradní skálu. Průvodce jim vykládá, že vznikla tuhnutím čedičové vyvřeliny, ale oni vědí své: Jsou to brázdy ďáblovy orby, která Bedřicha z Bibrštejna stála věčné království. 


Zdroj: František Patočka - Čerti na Ještědu - Pověsti z Liberecka, 1978