ZŠ a ZUŠ Jabloňová a ZUŠ Liberec

08.09.2021

ZŠ a ZUŠ Jabloňová

Základní škola Jabloňová je zmodernizovaná a má nové odborné učebny. Stěhování už má za sebou

ZŠ a ZUŠ Jabloňová


Škola byla otevřena v roce 1980 a od roku 1989 přibylo i rozšíření výuky hudební výchovy spolu s nástrojovou výukou v rámci Základní umělecké školy, která je naší součástí. Žáci tříd s RVHV (rozšířenou výukou hudební výchovy) mají po celou dobu školní docházky tříhodinovou dotaci hudební výchovy (zdarma), v jejímž rámci je obsažena jak běžně koncipovaná HV, tak předmět hudební nauka ZUŠ. Každý žák třídy s RVHV se stává žákem ZUŠ a má možnost hrát na jeden i více nástrojů a zapojit se do různých souborů, které škola nabízí (Školní orchestr, Aries, Zušáček, Komorní orchestr, Lidová muzika....), ale mohou si je i sami vytvořit.

Mladší žáci mají možnost docházet do odpolední školní družiny a všichni obědvat v naší školní jídelně. Ve škole také pracuje školní poradenské pracoviště (výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence, logopedický asistent), které pomáhá potřebným dětem zvládat zapojení do běžné výuky, s volbou povolání i s řešením problémů třídních kolektivů pokud nastanou apod.

Výuka na naší škole probíhá jak v kmenových, tak i odborných učebnách (výtvarná výchova, hudební výchova, informatika, přírodopis, fyzika, cizí jazyky, cvičná kuchyňka, dílna) nebo na zahradě. Většina tříd je vybavena interaktivními tabulemi nebo dataprojektory. K výuce tělesné výchovy slouží jedna tělocvična. Výuka plavání probíhá na ZŠ Sokolovská v Liberci, lyžařské kurzy dle konkrétní nabídky, obvykle v Krkonoších nebo Jizerských horách. Žáci 1. stupně každoročně vyrážejí do školy v přírodě.

Naším cílem je poskytovat nejen kvalitní základní všeobecné vzdělání, ale i všestranné hudební. Toho lze dosáhnout právě díky propojení ZŠ a ZUŠ. Ale bez Vás rodičů a Vašich dětí to nejde, budeme rádi, když i nadále s námi budete spolupracovat a vytvářet pro naše děti podnětné prostředí.

Zdroj: https://zsjablonova.cz/

Staré Pavlovice, Základní škola Jabloňová, 1980

(archiv Jaromír Peterka)

Staré Pavlovice, foceno v roce 1980 a 2021 ze stejného okna

(archiv Jaromír Peterka)

ZUŠ Liberec

z archivu Jaroslava Smoly z ulice Sokolské do Frýdlantské z května 1995.
z archivu Jaroslava Smoly z ulice Sokolské do Frýdlantské z května 1995.

Budova základní umělecké školy


v Liberci byla otevřená 20.4. 1995 se stala stavbou roku v soutěži o nejlepší investiční projekt. Je dílem firem ARK architektů Jankouška a Šonského a ARCH architektů Vaněčka a Švancera, postavila ji firma Syner. Objekt tvoří dva samostatné, ale průchozí celky. V dolní části se nachází výceúčelový sál s bočními galeriemi pro 200 posluchačů. Je vybaven digitálními varhanami ze Stuttgartu. Ve druhém patře je 21 učeben hudební nauky a ním sál Severáčk, 14 učeben a archiv. V pátém poschodí jsou výtvarné ateliéry s modelovnou a keramickou dílnou. Ve zmenšeném šestém patře je instalovaná plynová kotelna, v přízemí jsou obchodní prostory. Liberecká ZUŠ je největší školou tohoto typu v republice. Navštěvuje ji 1870 žáků, o něž se stará 70 učitelů a 8 provozních zaměstnanců. 

(zdroj Karpaš - Stalo se na severu Čech 1900 - 2000)

ZUŠ Liberec byla založena v roce 1925

Základní umělecká škola Liberec s kapacitou 1887 žáků poskytuje vzdělání v hudebním, literárně dramatickém, tanečním a výtvarném oboru. Připravuje své žáky k profesionálnímu studiu i pro amatérskou uměleckou činnost.

Její motto TRADICE-KVALITA-POROZUMĚNÍ vyjadřuje naše nahlížení na umělecké vzdělávání - snažíme se navazovat na tradice naší země, práci našich předků nejen v umění, ale také hodnotách, které ctili a řídili se jimi - snažíme se udržet kvalitu a vědomě porozumět okolí, sobě samému, síle umění, emocím, detailům i celkům, zkrátka - prostřednictvím umění se stát lepším, kreativním a vyrovnaným člověkem 21. století.

Z Preambule Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání

"Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouholetou tradici. Počátky hudebního vzdělávání sahají až do 17. století. Působením vynikajících kantorů v 18. století a vznikem městských hudebních škol v 19. století byla založena tradice organizovaného hudebního vzdělávání v českých zemích. Počet hudebních škol se v době první republiky dále rozšiřoval a tehdy byl nad těmito školami stanoven i odborný dohled školní inspekce. Po druhé světové válce byl zaveden jednotný typ hudebních škol. V šedesátých letech 20. století se tyto školy transformovaly na lidové školy umění, ve kterých postupně vznikaly další obory: taneční, výtvarné a literárně-dramatické. V době tzv. normalizace význam těchto škol poklesl zařazením mezi školská zařizení. Teprve novelizace školského zákona po roce 1989 vrátila lidovým školám umění jejich původní statut školy a dala jim i dnešní název – základní umělecká škola. V současné době jsou základní umělecké školy součástí systému na sebe navazujícího uměleckého vzdělávání.

Základní umělecké školy umožňují podchytit a vzdělávat většinu mimořadně nadaných jedinců a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost, popřípadě na studium ve středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na studium na konzervatořích.

Umělecká tvorba je jedním z nejznámějších produktů naší země a většina našich světově uznávaných umělců a dalších kvalitních profesionálů získala základy svého uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách. Jejich struktura, široká síť a provázanost v systému uměleckého vzdělávání nemá dnes v evropském ani světovém měřítku obdobu."