Školy Na Jeřábu a v Janově Dole

14.03.2022

Škola Na Bojišti

1937-obecná škola na Jeřábu (archiv T.Majer)
1937-obecná škola na Jeřábu (archiv T.Majer)

Na Jeřábu
Liberecká čtvrť Jeřáb v roce 1916

Když bylo postupně v 17. století rozlehlé území Rosenthalu (Růžodolu) na levém břehu Nisy rozděleno na několik obcí, část připadla i vlastnímu Liberci; později se stala jeho 3. městskou čtvrtí. Jméno Jeřáb, německy Kranich, je poprvé uváděno r.1612.
Pohlednici, fotografované asi z oblasti železniční trati, dominuje obrovská pozdně secesní školní budova III/651 z roku 1916 na rohu Americké ulice a Na Bojišti (v dubnu 1757 se zde utkalo pruské a rakouské vojsko). Vyučovalo se v ní také až 40 učňovských oborů, od roku 1919 zde bylo i 1. české státní reformované gymnázium. Střední a odborné školy jsou zde dodnes.
V roce 1929-1934 byly postupně přistavěny další budovy a také tělocvična a "školní" městské lázně. Dobře je dodnes zachovaný i mohutný dvojdům 645 a 646/III šikmo vpravo pod školou na rohu Americké a Chodské ulice i světlý, dnes "podnikatelský" polyfunkční dům 547/III vpravo od něj.

Na Bojišti byla i základní devítiletá škola. Budova pro první stupeň byla v Beskydské ulici . V budově v ulici Na Bojišti 2. stupeň. Chodila jsem tu do školy v 60. a 70. letech. Ve věži školy byla pozorovatelna státní bezpečnosti, což jsem zjistila nedávno a dost mě to šokovalo.
komentář Dana Ozogánová

škola Na Jeřábu (Kranichschule)

Školství Na Jeřábu

Nebývalého rozvoje a nových budov v druhé polovině 19.století se dočkala  různá městská zařízení — školy, nemocnice, léčebná a sociální zařízení a ústavy kulturní. Zlepšovala se zejména úroveň základního školství. Školský zákon z roku 1869 zavedl systém obecných, měšťanských a středních škol. Liberec se stal ve druhé polovině 19. století skutečným městem škol: v roce 1880 zde bylo 14 různých škol v roce 1900 již 53. První obecná a měšťanská škola v Liberci III byla otevřena v roce 1873 v Orlí ulici ("Viertelschule" čp. 140). V souvislosti s tím byla současně postavena nová ulice "Schulgasse" (dnes U Besedy) a v ní dřevěný most přes Nisu, která byla v těchto místech regulována. Pro děti z části za nádražím, které zpočátku navštěvovaly školu v Orlí ulici, byla v roce 1909 zřízena pětitřídní smíšená obecná škola Na Jeřábu (původně zvaná "Volksschule hinter dem Bahnhofe"). Nejprve sloužily školním účelům pronajaté místnosti v domě bohatého pekaře Josefa Rolfa v Hanychovské ulici (čp. 596). Nová školní budova v dnešní ulici Na bojišti (čp. 651) byla postavena v letech 1914-1916, kdy byla otevřena. Navštěvovaly ji i židovské děti. V přední části byla umístěna s vlastním vchodem mateřská školka, do té doby od roku 1910 sídlící na Hanychovské ulici v čp. 610. Rozložitý třípodlažní školní objekt byl silně ovlivněn barokizující modernou. Jeho charakteristická, kubusovitě odstupňovaná věž se stala pohledovou dominantou celé městské části za nadražím, nahrazující v této části Liberce chybějící kostel. Zpočátku se 2 věže do širokého okolí rozléhala jedenkrát denně zvonohra s melodiemi dvou lidovych písní ("Morgenrot" "Durch die Lüfte rauscht ein Mahnen") a v neděli i chorál.

Po roce 1918 se v Liberci rozvíjelo zejména české školství a přibývaly i něi mecké školy. V roce 1919 byly k nelibosti Němců vyhrazeny ve druhém patře obecné školy Na Jeřábu čtyři třídy první české střední škole v Liberci — státnímu reformnímu reálnému gymnáziu, které se již v roce 1920 přestěhovalo do nové školy v Hálkově ulici. Uvolněné prostory využívala nejprve hudební škola a od roku 1926 Německá odborná živnostenská pokračovací škola pro různé obory. Pro ni bylo v letech 1929-1931 k budově školy přistavěno boční křídlo s vlastním vchodem (čp. 759) a samostatným dílenským objektem. V roce 1932 bylo nově postaveno školní hřiště a Německá odborná hospodářská škola získala v dnešní Beskydské ulici svoji vlastní budovu (čp. 775). V letech 1933-1934 byla nedaleko ní vystavěna školní tělocvična s městskými veřejnými vanovými a sprchovými lázněmi (čp. 779), kam pak přenesl svoji činnost německý tělocvičný spolek Jahn a přidružený pěvecký sbor. Ve školní budově byla také v únoru 1920 nejprve umístěna městská policejní stráž, které pak krátce od června do srpna sloužily prostory v čp. 612 v dnešní Americké ulici. V roce 1936 byla zřízena strážnice státní policie v přízemí domu čp. 439 v Americké ulici (po roce 1945 služebna SNB).

Ve spolkové činnosti se objevil obecný trend — značně přibylo zájmu o pěstování kultury těla a o sport. V roce 1934 si Severočeské konzumní družstvo vybudovalo nedaleko nádraží prostorné sklady a poblíž nich i sportovní hřiště, na němž se v předválečném období konala řada sportovních akcí a politických shromáždění. V části Liberce III za nádražím dále rozvíjel svojí činnost Spolek pro místní záležitosti městské části Jeřáb. Nejprve se scházel v hostinci "Gross Reichenberg" (čp. 401) na Hanychovské ulici. Po postavení nové školy využíval v dnešní Americké ulici prostory v "Gastwirtschaft und Kaffe am Kranich" (čp. 635) a od roku 1924 se jeho výroční shromáždění konala v "Kaffe Kranich" (čp. 632). Spolek organizoval na štědrý den zpívání ze školní věže (tzv. "Turmsingen") za účasti mužského pěveckého sboru. Zaznívala tu i skladba v podání trumpetisty. Na louce za jatkami začátkem června probíhaly slavnosti slunovratu, tzv. "Fackelzug". Spolek se zasloužil i o to, že liberecká spořitelna zřídila v roce 1929 svoji expozituru na Hanychovské ulici v čp. 539. Jako místo neformálního společenského života a sociálních interakcí sloužil na Hanychovské ulici hostinec "Zum stillen Zecher" (čp. 549, od roku 1952 zdravotnické středisko), kde se scházela stolní společnost "Nörglerecke" a finančně podporovala školu.

Při celkové rekonstrukci základní školy Na Bojišti, která probíhala postupně v letech 1975-1987, byla provedena i přestavba a nová přístavba k budově čp. 775 v Beskydské ulici. (Po válce v ní nejprve pokračovala až do padesátých let odborná škola hospodářská (rolnická), pak sloužila do roku 1954 jako internát pracovních záloh, poté pro výuku nižšího stupně základní školy, jako školní jídelna a družina.) Hlavní budova školy přestala od roku 1998 sloužit pro potřeby základního školství. Adaptací prošly i sousední školní budovy sloužící pro učňovské školství. Dnes v celém komplexu sídlí střední škola pro automobilové a elektrotechnické obory, anglické a francouzské gymnazium, pedagogické lyceum a soukromá Vysoká škola K. Engliše, a. s., pracoviště Liberec.

zdroj: Jiří Bock - Liberec III - Jeřáb -  Městská čtvrť v proměnách doby, 2016

Původní škola Na Jeřábu (Kranichschule) byla provizorně umístěna na Hanychovské ulici v čp.596 (foto 1909) (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb
Původní škola Na Jeřábu (Kranichschule) byla provizorně umístěna na Hanychovské ulici v čp.596 (foto 1909) (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
Hanychovská ulice čp.596 v roce 1909 a 17.2.2024
Hanychovská ulice čp.596 v roce 1909 a 17.2.2024
Žáci, učitelé a další personál na schodech hlavního vchodu školy Na Jeřábu kolem roku 1918. (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Žáci, učitelé a další personál na schodech hlavního vchodu školy Na Jeřábu kolem roku 1918. (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)

Střední odborná škola a Gymnázium, Na Bojišti 15

archiv Josef Malec
archiv Josef Malec

ŠKOLA NA JEŘÁBU

Budovu dnešní školy ISŠ NA BOJIŠTI na rohu ulic Americké a Na Bojišti vystavěly podle návrhu městského architekta Josefa Schuha v letech 1914 – 16 sdružené liberecké stavební firmy Gustav a Ferdinand Mikschové spolu s Robertem Ernstem Peukerem. Je ukázkou pozdně secesní architektury z období přechodu k funkcionalismu a její charakteristická, kubusovitě odstupňovaná věž se stala dominantou celé čtvrti Na Jeřábu. Dne 19.9.1919 zde začala výuka na první české střední škole v Liberci – Českém statním reformním reálném gymnáziu (byly mu vyhrazeny ve II. patře čtyři třídy pro 123 přihlášených žáků, v roce 1920 bylo přestěhováno do nové Gymnazijní / Hálkově/ ulici, kterou sdílelo s německým gymnáziem). Budova obecné školy Na Jeřábu, ale sloužila především německému základnímu a učňovskému (pokračovacímu) školství. V roce1930 měla oddělení pro pekaře, cukráře, krejčí, obuvníky, malíře a natěrače, tiskaře, pro zpracování kovů a dřeva a další obory. K původní budově bylo podle projektu libereckého architekta Maxe Kűhna v letech 1929 – 31 přistavěno boční křídlo s dílnami a vlastním vchodem pro německou Odbornou okresní živnostenskou pokračovací školu. V roce 1935 bylo za ředitelování Karla Habla v nové budově již zastoupeno ve 38 třídách 40 živností při celkovém počtu 800 učňů. Učilo se od 8 do 18 hodin po dobu deseti měsíců. Pouze učňové malířských oborů měli školní rok zkrácen na sedm měsíců. V roce 1934 byla pro potřeby obou škol opodál postavena přízemní tělocvična a k ní přiřazené městské veřejné vanové a sprchové lázně (v dnešní Beskydské ulici). Tělocvična sloužila potřebám školy a některým spolkům (Jahn). V současné době slouží ISŠ Na Bojišti, kromě toho zde cvičí členové některých tělovýchovných spolků. Po připojení Liberce k Říši české školy zanikly.

ROZŠÍŘENÍ OBORŮ A ZMĚNA NÁZVU ŠKOLY

Ke konci března roku 2007 došlo ve škole k zásadní změně. Ředitel školy spolu se zřizovatelem pomohl zanikajícímu soukromému Euroregionálnímu gymnáziu a kolem 150 žáků z tohoto gymnázia přešlo na školu Na Bojišti. Během týdne se přepracoval systém na škole, zejména rozvrhy tříd, muselo se vytvořit místo pro 10 nových tříd v prostorách školy. Se žáky přišlo přes 30 nových učitelů, kteří se museli umístit do kabinetů, bylo pro ně nakoupeno základní vybavení (stoly, židle). Zejména pro provozní zaměstnance to byla velká výzva, se kterou se velmi dobře poprali a patří jim za to poděkování. K 29. březnu 2007 došlo k rozšíření oborů o gymnázium a pedagogické lyceum a 29. května 2007 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo změnu názvu školy na Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace. I v tak krátké době se podařilo vypsat přijímací řízení do prvních ročníků nových oborů a ty pak naplnit. Také odmaturovali maturitní ročníky gymnázia a pedagogického lycea. Naplnila se kapacita školy do posledního místečka a od nového školního roku 2007/2008 bude na škole studovat 896 žáků.

PŘEHLED UČEBNÍCH OBORŮ OD ROKU 1920 – 39

 • 1920-21 kovodělné a dřevodělné obory, oděvní, truhlář, obuvník
 • 1921-22 kovodělné, všeobecné, oděvní, potravní
 • 1922-23 kovodělné, obchodní, všeobecné, oděvní
 • 1923-24 kovodělné, obchodní, oděvní, všeobecné, potravní, truhlář
 • 1924-25 kovodělné, dřevodělné, oděvní, všeobecné
 • 1925-26 kovodělné, dřevodělné, řezník, potravní
 • 1926-27 všeobecné, oděvní, obchodní, dřevodělné, kovodělné
 • 1927-28 kovodělné, dřevodělné, obchodní, oděvní, všeobecné, potravní, řezník
 • 1928-29 kovodělné, dřevodělné, obchodní, oděvní, všeobecné, potravní
 • 1929-30 dřevodělné, obchodní, oděvní, všeobecné, potravní
 • 1930-31 kovodělné, dřevodělné, obchodní, oděvní, všeobecné
 • 1931-32 kovodělné, dřevodělné, obchodní, oděvní, všeobecné
 • 1932-33 kovodělné, dřevodělné, obchodní, oděvní
 • 1933-34 kovodělné, dřevodělné, obchodní, oděvní
 • 1934-35 kovodělné, dřevodělné, obchodní, oděvní, všeobecné
 • 1935-36 kovodělné, dřevodělné, obchodní, oděvní, všeobecné, potravní
 • 1936-37 kovodělné, dřevodělné, obchodní, oděvní, všeobecné, potravní
 • 1937-38 kovodělné, obchodní, oděvní, všeobecné, potravní
 • 1938-39 kovodělné, obchodní, všeobecné, potravní

PŘEHLED UČEBNÍCH OBORŮ OD ROKU 1945

 • 1945-46 tiskař, sazeč, truhlář, elektrotechnik, potravní, kovodělné
 • 1946-47 tesař, zedník, truhlář, pekař, cukrář, řezník, kovodělné, číšník, kuchař, grafik, elektrotechnik
 • 1947-48 zedník, tesař, zámečník, elektroobory, kovodělné
 • 1948-49 sazeč, tiskař, zedník, automechanik, kovoobory, slévač
 • 1949-50 sazeč, tiskař, slévač, modelář, zedník, elektroobory
 • 1950-51 nástrojař, soustružník, zámečník, modelář, slévač
 • 1951-52 automechanik, autozámečník, nástrojař, strojní zámečník, dřevomodelář, slévač
 • 1952-53 slévač, modelář
 • 1953-54 dřevomodelář, formíř, slévač
 • 1954-55 formíř, slévač, dřevomodelář
 • 1955-56 kotlář, kovomodelář, dřevomodelář, formíř, slévač
 • 1956-57 soustružník, nástrojař, frézař, kotlář, zedník
 • 1957-58 zedník, tesař, formíř, slévač, dřevomodelář, kovomodelář
 • 1958-59 zedník, tesař, automechanik, soustružník, dřevomodelář, nástrojař, kovomodelář, strojní
 • zámečník, elektroobory, formíř, slévač
 • 1959-60 zedník, truhlář, malíř, automechanik, elektromontér, elektroinstalatér, soustružník kovů,
 • provozní zámečník, soustružník, nástrojař
 • 1960-61 zedník, truhlář, parketář, malíř, lakýrník, elektromontér, soustružník kovů, provozní zámečník, automechanik, radiomechanik
 • 1961-62 zedník, truhlář, lakýrník, malíř, strojní zámečník, automechanik, elektromechanik, provozní elektromontér, radiomechanik
 • 1962-63 radiomechanik, elektromontér rozvodných zařízení, mechanik elektronických zařízení, strojní zámečník, provozní zámečník, kotlář, automechanik
 • 1963-64 strojní zámečník, stavební zámečník, kalič, mechanik oděvních strojů, soustružník kovů, nástrojař, brusič kovů, frézař, automechanik
 • 1964-65 automechanik, strojní zámečník, montér ocelových konstrukcí, nástrojař, soustružník, elektromechanik, provozní elektromontér, elektromontér rozvodných zařízení, mechanik elektronických zařízení
 • 1965-66 soustružník kovů, strojní zámečník, automechanik, kotlář, provozní zámečník, elektromontér rozvodných zařízení, elektromechanik, mechanik elektronických zařízení
 • 1966-67 provozní elektromontér, mechanik elektronických zařízení, elektromontér rozvodných zařízení, automechanik, nástrojař, soustružník kovů, strojní zámečník
 • 1967-68 automechanik, provozní zámečník, strojní zámečník, provozní elektromontér, elektromontér rozvodných zařízení, elektromechanik, mechanik elektronických zařízení
 • 1968-69 provozní elektromontér, elektromontér rozvodných zařízení, mechanik elektronických zařízení, automechanik, provozní zámečník, potrubář, stavební zámečník, montér výtahů
 • 1969-70 automechanik, provozní zámečník, kotlář, nástrojař, strojní zámečník, elektromontér rozvodných zařízení, provozní elektromontér, mechanik elektronických zařízení
 • 1970-71 automechanik, provozní zámečník, potrubář,stavební zámečník, strojní zámečník, elektromechanik rozvodných zařízení, provozní elektromontér
 • 1971-72 automechanik, provozní zámečník, strojní zámečník, elektromontér rozvodných zařízení, provozní elektromontér, mechanik elektronických zařízení
 • 1972-73 automechanik, provozní zámečník, nástrojař, strojní zámečník,soustružník kovů, elektromontér rozvodných zařízení, provozní elektromontér, mechanik elektronických zařízení, mechanička elektrotechnické výroby
 • 1973-74 automechanik, provozní zámečník, potrubář, strojní zámečník, elektromontér rozvodných zařízení, provozní elektromontér, mechanik elektronických zařízení, mechanička elektrotechnické výroby
 • 1974-75 automechanik, provozní zámečník, potrubář, strojní zámečník, elektromontér rozvodných zařízení, provozní elektromontér, mechanik elektronických zařízení, mechanička elektrotechnické výroby
 • 1975-79 pokračují všechny uvedené obory
 • 1979-80 končí obory potrubář, provozní a strojní zámečník. Otevírá se studijní obor s maturitou – mechanik elektronik.
 • 1980-81 automechanik, mechanik elektrotech. a elektronických zařízení, elektromechanik pro stroje a zař., elektromechanik pro rozvodná zař., provoz společného stravování, provoz obchodu – vnitřní obchod, dopravní provoz – železniční doprava, elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství
 • 1981-82 provoz společného stravování, provoz obchodu – vnitřní obchod, dopravní provoz – železniční doprava, elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství – zpracování kovů, mechanik opravář pro zdvihací zařízení (dříve výtahář).
 • 1982-83 elektromechanik pro rozvodná zař., provoz společného stravování, provoz obchodu – vnitřní obchod, dopravní provoz – železniční doprava, elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství, mechanik elektronik, zařízení,mechanik opravář pro zdvihací zařízení, elektromechanik pro stroje a zař., mech.opravář pro silniční mot. vozidla
 • 1983-84 elektromechanik pro rozvodná zař., provoz společného stravování, provoz obchodu – vnitřní obchod, dopravní provoz – železniční doprava, elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství, mechanik elektronik,mechanik opravář pro zdvihací zařízení, elektromechanik pro stroje a zař., mech.opravář pro silniční mot. vozidla, elektrotechnická výroba
 • 1984-85 dopravní provoz- železniční přeprava, dopravní provoz – železniční doprava, elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství, mechanik elektronik, elektrotechnika pro elektronická zařízení
 • 1985-86 elektromontér rozvodných zař., elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství pro zprac. kovů a montáž strojů a zařízení, mechanik elektronik,elektromechanik
 • 1986-87 elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství pro zprac. kovů a montáž strojů a zařízení, mechanik elektronik
 • 1987-88 elektromechanik pro rozvodná zař., elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství, mechanik elektronik,mechanik opravář pro zdvihací zařízení, elektromechanik pro stroje a zař., mech.opravář pro silniční mot. vozidla, mechanik el.zařízení,, mechanička elektrotechnického zařízení – elektrotechnická výroba
 • 1988-89 elektromechanik pro rozvodná zař., elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství, mechanik elektronik,mechanik opravář pro zdvihací zařízení, elektromechanik pro stroje a zař., mech.opravář pro silniční mot. vozidla, mechanik elektronických zařízení
 • 1989-90 elektromechanik pro rozvodná zař., elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství, mechanik elektronik,mechanik opravář pro zdvihací zařízení, elektromechanik pro stroje a zař., mech.opravář pro silniční mot. vozidla, mechanik elektronických zařízení
 • 1990-91 elektromechanik pro rozvodná zař., elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství, mechanik elektronik,mechanik opravář pro zdvihací zařízení, elektromechanik pro stroje a zař., mech.opravář pro silniční mot. vozidla, mechanik elektronických zařízení, elektrotechnická výroba
 • 1991-92 mechanik elektronik pro číslicovou a řídící techniku, mechanik elektronických zařízení, elektromechanik pro rozvodná zařízení, elektromech. pro stroj. a zařízení, mech. pro zdvihací zařízení, mech.opravář pro silniční mot. vozidla, elektrotechnická výroba
 • 1992-93 mechanik elektronik pro číslicovou a řídící techniku, mechanik elektronických zařízení, elektromechanik pro rozvodná zařízení, elektromech. pro stroj. a zařízení, mech. pro zdvihací zařízení, mech.opravář pro silniční mot. vozidla, elektrotechnická výroba. Otevírá se učební obor autoelektrikář.
 • 1993-94 mechanik elektronik pro číslicovou a řídící techniku, mechanik elektronických zařízení, elektromech. pro stroj. a zařízení, mech. pro zdvihací zařízení, mech.opravář pro silniční mot. vozidla, elektrotechnická výroba, autoelektrikář
 • 1994-95 elektrikář pro silnoproud a slaboproud, mechanik elektronických zařízení, prodavač motorových vozidel, mechanik zdvihacích zařízení, mechanik opravář pro silniční motorová vozidla, autoelektrikář, mechanik elektronik se zaměřením pro číslicovou a řídící techniku, management v elektrotechnice, nástavbové studium – podnikání v oboru auto a elektro
 • 1995-96 mechanik elektronik pro číslicovou a řídící techniku, mechanik elektronických zařízení, mech. pro zdvihací zařízení, mech.opravář pro silniční mot. vozidla, elektrotechnická výroba, autoelektrikář, elektrikář pro silnoproud, management v elektrotechnice, podnikání v oboru auto a elektro, elektrikář slaboproud
 • 1996-97 mechanik elektronik pro číslicovou a řídící techniku, mech. pro zdvihací zařízení, mech.opravář pro silniční mot. vozidla, elektrotechnická výroba, autoelektrikář, management v elektrotechnice, podnikání v oboru auto a elektro, elektrikář slaboproud
 • 1997-98 mechanik elektronik pro číslicovou a řídící techniku, mech. pro zdvihací zařízení, mech.opravář pro silniční mot. vozidla, autoelektrikář, management v elektrotechnice, podnikání v oboru auto a elektro, elektrikář slaboproud
 • 1998-99 mechanik elektronik pro číslicovou a řídící techniku, mech. pro zdvihací zařízení, mech.opravář pro silniční mot. vozidla, autoelektrikář, podnikání v oboru auto a elektro, elektrikář slaboproud
 • 1999-00 automechanik, mechanik opravář pro silniční motorová vozidla, autoelektrikář, elektrikář pro slaboproud a silnoproud, mechanik elektronik, mechanik elektronických zařízení, mechanik pro zdvihací zařízení (výtahář)
 • 2000-01 automechanik, mechanik opravář pro silniční motorová vozidla, autoelektrikář, elektrikář pro slaboproud a silnoproud, mechanik elektronik, mechanik elektronických zařízení, mechanik pro zdvihací zařízení (výtahář)
 • 2001-02 automechanik, autoelektrikář, autoelektronika (nadstavbový obor), elektrikář pro slaboproud a silnoproud, mechanik elektronik, mechanik elektronických zařízení, mechanik pro zdvihací zařízení (výtahář)
 • 2002-03 automechanik, autoelektrikář, autoelektronika (nástavbový obor), elektrikář pro slaboproud i silnoproud, mechanik elektronických zařízení, mechanik elektrotechnických zařízení, mechanik elektronik, mechanik pro zdvihací zařízení
 • 2003-04 automechanik, autoelektrikář, autoelektronika (nástavbový obor), elektrikář pro slaboproud i silnoproud, mechanik elektronických zařízení, mechanik elektrotechnických zařízení, mechanik elektronik, mechanik pro zdvihací zařízení
 • 2007-08gymnázium – vybrané předměty v anglickém jazyce, gymnázium – vybrané předměty ve francouzském jazyce, pedagogické lyceum, mechanik elektronik, automechanik, autoelektrikář, elektrikář – silnoproud, mechanik elektrotechnických zařízení, mechanik elektronických zařízení, autoelektronika – denní nadstavbové studium
 • 2008-09 gymnázium – výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický, francouzský, pedagogické lyceum, mechanik elektronik, automechanik, autoelektrikář, elektrikář – silnoproud, mechanik elektrotechnických zařízení, mechanik elektronických zařízení, autoelektronika – denní i dálkové nástavbové studium
 • 2009-10 gymnázium – výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický, francouzský, pedagogické lyceum, mechanik elektrotechnik, mechanik opravář motorových vozidel – automechanik, autoelektrikář, elektrikář – silnoproud, elektromechanik pro zařízení a přístroje, autoelektronika – denní i dálkové nástavbové studium
 • 2010-11 gymnázium – výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický, francouzský, pedagogické lyceum, mechanik elektrotechnik, mechanik opravář motorových vozidel – automechanik, autoelektrikář, elektrikář – silnoproud, elektromechanik pro zařízení a přístroje, autoelektronika – denní i dálkové nástavbové studium, elektrotechnika – denní i dálkové nástavbové studium

STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ

 • 1976 – zahajuje činnost Střední škola pro pracující Na Bojišti, která je součástí učňovské školy č.1 v Liberci. Studiem při zaměstnání získávají absolventi učebních oborů úplné střední vzdělání zakončené maturitními zkouškami
 • 1984 SŠP se stává nástavbovým studiem na SOU MH
 • od 2001-02 Autoelektronika – dálkové studium
 • od 2010-11 Autoelektronika, elektrotechnika – dálkové studium

UKONČENÉ STUDIJNÍ OBORY

 • 1976. Strojnictví, elektrotechnika ( trvale ) 85. Železniční provoz
 • 1978-83 Provoz vnitřního obchodu 83. Provoz společného stravování
 • 1983 Končí obor společné stravování a obchod.
 • 1985 Končí obor dopravní provoz Podle potřeb organizací je otevírané dálkové a externí studium pro získání dělnické kvalifikace v elektrotechnických oborech.
 • 2001 Končí obor Mechanik pro silniční a motorová vozidla.

PŘEHLED ŘEDITELŮ ŠKOLY

 • 1945 – 48 Antonín Livora – základní odborná škola
 • 1948 – 59 Josef Kvirenc
 • 1945 – byly základní odborné školy zrušeny a vytvořeny SPZ
 • 1959 – 62 Vojtěch Červinka – učňovská škola č.1 (od roku 1959), ředitel r.1962 přeložen do Frýdlantu v Čechách
 • 1962 – 77 Jiří Melichar – v roce 1977 jmenován KŠI
 • 1977 – 84 JUDr. Cyrill Hoidekr – učňovská škola se v roce 1978 mění na SOU MH
 • 1984 – 93 Ing. Antonín Schauer – (delimitace)
 • 1993 – 2002 Ing. Miroslav Patka – samostatný právní subjekt změna na ISŠ Na Bojišti
 • 2003 – Ing. Zdeněk Krabs, v roce 2007 změna na Střední odbornou školu a Gymnázium

HISTORIE ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ NA LIBERECKU

 • Učňovská pokračovací škola Liberec 1894 – 95
 • Učňovská pokračovací škola Hodkovice 1918 – 19
 • Učňovská pokračovací škola Rochlice 1918 – 30
 • Učňovská pokračovací škola Staré Pavlovice 1918 – 30
 • Česká odborná škola pokračovací Liberec 1920 – 25
 • Česká živnostenská škola Liberec 1925 – 39
 • Základní škola odborná 1945 – 59
 • Učňovská škola 1959 – 76
 • Střední škola pro pracující Na Bojišti 1976 – 80
 • Střední odborné učiliště Místního hospodářství SOU MH 1980 – 91
 • Střední odborné učiliště Na Bojišti 1991 – 93
 • Integrovaná střední škola Na Bojišti 1993 – 2007
 • Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15 2007 až současnost

Použitá literatura: Kniha o Liberci – vedoucí autorského kolektivu Roman Karpaš – Archiv školy
Poděkování paní Ing. Anně Tvrzníkové za vypracování

Janovodolská škola

archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
ZŠ Janův Důl v roce 1938 a Finalstav 26.4.2020 - Kubelíkova ulice
ZŠ Janův Důl v roce 1938 a Finalstav 26.4.2020 - Kubelíkova ulice
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek