Rochlické školství (ZDŠ Rochlice, ZŠ Dobiášova, ZŠ Broumovská)

07.10.2021

ZDŠ Rochlice

ZŠ Na Žižkově (1902 - 2021) (foto Zdena Ina Bergger )
ZŠ Na Žižkově (1902 - 2021) (foto Zdena Ina Bergger )
13.9.2021 (foto Zdena Ina Bergger )
13.9.2021 (foto Zdena Ina Bergger )

Školství v Rochlici

Škola byla jednou z nejstarších v okolí. Dle domněnky již z roku 1360 a byla původně v domě č. 19. Říká se tam Schulfleckl a jelikož Rochlice v té době byla německá, byla též škola pravděpodobně také německá. Škola byla prý za husitských válek zničena projíždějícími husity, kteří válčili s majitelem panství - pány z Bibrštejna a na čas zanikla.
Až v roce 1595 je zmínka, že kupuje obec zahrádku pro školu. Kolem roku 1600 byl vybudován nový dřevěný kostelík a krátce předtím byla založena i školka a později škola. Avšak během třicetileté války se počet obyvatelstva velmi zmenšil a mnoho stavení včetně školy (28 let) zde po dlouhou dobu zelo prázdnotou.
První doložená budova školy zde byla postavena okolo roku 1750. Bylo to v domě č.p. 52. Říkalo se tam na Staré škole a byl to dům krejčího Mareše.
U školy byla v letech 1836 -1837 postavena nová budova č.p. 101 (dnešní dolní budova). Do roku 1869 byla německá škola trojtřídní a bylo k ní přidruženo dalších 8 obcí: Dolní Hanychov, Pilinkov, Hynčice, Hluboký, Minkovice, Víska, Doubí a část Horního Růžodolu. Ale vzhledem ke stoupajícímu počtu dětí byla její kapacita nedostatečná. A to i přesto, že časem do místní školy přestaly již chodit děti z Hanychova, Pilínkova, Doubí a Vesce, kde již byla otevřena vlastní škola.
Z nedostatečné kapacity byla u školy přistavena ještě další škola (dnes horní budova) č.p. 151. To bylo v roce 1885 -1888. Avšak i v tomto případě se jednalo o školu německou. V ní se nacházela od roku 1919 dvoutřídní česká škola. Děti z Růžodolu rochlickou školu navštěvovaly až do roku 1887. Také zde existovala německá dívčí škola, kterou vedla ve školním roce 1924 - 1925 Marie Blaschek. Byla první řídící učitelkou v okrese.

Česká škola v Rochlici

Česká zemská škola obecná v Rochlicích byla zřízena dle § 4, zákona ze dne 3. dubna 1919, číslo 189 sbírky zákonů a nařízením výnosem zemské školní rady v Praze ze dne 31. května 1919 číslo 688/2 ai 1919 č.z.š. rady 51.637 a organizovaná jako škola dvoutřídní.
Správcem školy byl jmenován František Žďárský, definitivní učitel v Oulibicích, okres Jičín a učitelkou Marie Vávrová z Ústí u Staré Paky. Oba jmenovaní nastoupili svůj úřad v Rochlicích dne 16. září 1919, kteréhož dne byla škola otevřena. Školský výbor - výbor důvěrníků se skládal z Josefa Šídy, tkadlce a z Josefa Petříka, obuvníka v Rochlicích.
Soukromým sčítáním bylo zjištěno 1400 Čechů. A tak po dlouhých sporech, byly pro českou školu zabrány v německé škole v Rochlicích č.p. 101 3 místnosti ( 2 učebny a 1 kabinet) ve 2. poschodí. Nájemné 1. rok nebylo požadováno. Pan ředitel píše o prvním dnu v kronice takto:
Dne 16. září 1919 vykonáno otevření školy jejím prvním správcem Františkem Žďárským. Časně ráno toho dne očekávaly české dítky s rodiči, hlavně matkami, své nové české učitele (u budovy č.p. 101). Jako když včelí královna odvádí nový roj, tak vypadalo to dne 16. září 1919 před budovou německých škol obecných v Rochlicích. Před budovou horní (č.p.151) roj dítek německých, před budovou dolní (č.p.101) roj dítek českých. Tyto zavedl pan ředitel do místností určených české škole a promluvil k dítkám i rodičům o významu tohoto památného dne - kdy otvírá se v Rochlicích česká škola. Ku konci zapěny národní hymny.
Zařízení tříd v prvních dnech nebylo žádné, později se za pronájem platí. V letech 1920 - 1923 se například platil pronájem školních místností 1500 Kčs ročně. Až postupem se začaly třídy zařizovat. První den seděli žáci po podlaze. Zařízení tříd bylo postupně vybavováno. Ze školy v Liberci bylo zapůjčeno (později i odkoupeno) 21 lavic dvousedadlových do jedné třídy a 15 lavic pro 4 - 6 žáků do třídy druhé. Obec později zapůjčila dalších 11 lavic různé délky. Občané zapůjčili 1 stůl,1 skříň, 1 židli, 1 teploměr, 1 dětskou tabuli, která sloužila zpočátku v obou třídách. Po zakoupení vybavení věci byly postupně vraceny.
Do školy bylo zapsáno 205 dítek. Žáci byli rozděleni dle věku do 3 tříd.
1. třída (1. a 2. ročník) 37 žáků

2. třída (3. a 4. ročník) 56 žáků

3. třída (5. až 8. ročník) 111 žáků ta byla rozdělena na A + B celkem 199 žáků

5 žáků odešlo do školy v Liberci. Do české školy přešlo z německé 141 žáků a ze školy v Liberci 58 žáků.
Dle národnosti do české školy chodí 190 Čechů a 9 Němců. Dle náboženství tu je 184 katolíků, 6 evangelíků a 9 bez vyznání.
1. a 2. třídu vyučuje Marie Vávrová a 3 třídu A a B vyučuje František Žďárský. Bylo též zapůjčeno 150 čítanek a 25 slabikářů pro všechny třídy. Z důvodu nedostatku učitelů se nevyučovalo náboženství a ženské ruční práce. V lednu 1920 byla redukována německá škola o 4 třídy. 2 třídy připadly české škole. Správce české školy bydlel sám bez rodiny v restauraci U Votočků v Horním Růžodole a byl nucen dojíždět na neděli za rodinou do svého domova v Podůlší u Jičína. Byt, který byl pro něho připraven v domě č.p. 55 ( pod školou), byl ještě obsazen. Byl také ustaven školský výbor.

Bylo také nastudováno první české divadlo - V zajetí skalních mužíků. Hraní divadla se poté stalo tradicí. Založena byla též knihovna, kterou vedl správce školy Žďárský. Pořádány jsou každoroční a pravidelné výlety s žactvem do blízkého i dalekého okolí. Na škole se stávají pravidlem stravovací akce v zimních měsících ( mléko + kakao + houska).
Pravidelně se konají vánoční nadílky. Příklad z roku 1929 - Nejchudším dětem bylo věnováno 29 párů bot, 1 pár bačkůrek, látka na 11 obleků, 15 párů rukavic a punčoch, 3 čepice, 2 páry punčoch, 2 tílka, 3 kabátky a 3 šatičky. Také se konají zdravotnické prohlídky a očkování.
Do 1.1.1921 se jmenovala zdejší škola - Česká zemská obecná škola. Dle nového zákona je nyní název Česká státní obecná škola v Rochlicích. 21.5.1921 byla vyvěšena prvně česká vlajka a instalován nový nápis na školu - Česká státní obecná škola o rozměrech 2 x 0.55 m. Obé zhotovil truhlář Josef skřivánek za 350 Kč.
V roce 1923 dostává správce školy byt v domě č.p. 45 (pod školou) o velikosti 2 pokoje, kuchyň a předsíň. Pořádají se pravidelně školní slavnosti v restauraci U Votočků a na koupališti v Rochlicích. Od školního roku 1923-1924 se vyučují nové předměty - Občanská nauka a výchova (pro žáky, kteří nenavštěvují hodiny náboženství), ruční práce výchovné pro chlapce a místo tělocviku zavedena tělovýchova. 1923 zakoupen pozemek pro novou školu. Nebude - li by postavena nová škola, bude pozemek využit na hřiště.
15.11.1923 byla založena při škole mateřská školka pro děti ve věku 3 - 6 let. 18.10.1824 navštívil rochlickou školu ministr školství Markovič. 18.2. - 1.3.1929 byly na Liberecku zavřeny školy pro kruté mrazy (-36 - -41 st. C).
Od školního roku 1929-30 je škola organizována jako 4 třídní. Pronájem další třídy byl získán od mětského úřadu. Nájem s vybavením a osvětlením za roční částku 900 Kčs. Nastoupilo 118 žáků - 61 chlapců a 57 dívek. Dle národnosti to bylo 116 Čechů a 2 Němci. Dle náboženství to bylo bez vyznání 66, římsko-katolického 39, k církvi československé 5, českobratrské 3, řecko-katolické 2, evangelické 1, pravoslavný 1 a židovské 1. Od 1.10.1929 začala povinná výuka němčiny.
Od 3.8.1931 se zřizuje při zdejší škole 5. třída postupná. 16.9.1933 se započalo se stavbou obecné a měšťanské školy v Hornim Růžodole. O jeho stavbu měl největší zásluhu Josef Votoček, starosta Horního Růžodolu, který 1.11.1932 zemřel a otevření této školy se nedočkal.
V listopadu a prosinci 1934 proběhlo očkování proti záškrtu. Po četných žádostech o ustavení měšťanské školy v Rochlicích, nebylo vyhověno a tak dle nového nařízení byla úprava školních obvodů provedena na schůzi školního výboru a rodičovského sdružení dne 8.5.1937 ve škole v Horním Růžodole. Podle tohoto usnesení bude většina žáků patřit do obvodu měšťanské školy ve Vesci, z části severně za seřaďovacím nádražím do Horního Růžodolu a severně od "Černé louže" do Liberce. Podobně pro žáky zdejší obecné školy nebyla část Horního Růžodolu " Na kopci" přidělena Rochlické obecné škole pro nedostatek místa. Bude o tom rozhodnuto až po stavbě nové školy. Projekty k ní mají být vypracovány v roce 1938 a v roce 1939 má začít stavba.
Ve školním roce 1937 - 1938 byl pořízen školský rozhlas. Radiopřijímač a 5 amplionů bylo pořízeno nákladem 4 273 Kčs + zařizovací náklady 259 Kčs. Městský úřad povolil zdarma užívati elektrický proud a postavení antény.
Delegace obecné školy v Rochlicích se zúčastnila pohřbu T. G. Masaryka, který zemřel 14.9.1937. V delegaci byli František Žďárský, Josef Jireš a Marie Jirešová za Sokol a Antonie Jiroušková. Školní rok končí 121 dětí v 5 třídách.
1. třída 13 chlapců 13 dívek celkem 26 2. třída 20 chlapců 9 dívek celkem 29 3. třída 11 chlapců 12 dívek celkem 23 4. třída 8 chlapců 13 dívek celkem 21 5. třída 14 chlapců 8 dívek celkem 22 všechny třídy celkem 121Školní rok 1938 - 1939 byl poznamenán neblahou Mnichovskou dohodou, která byla podepsána 29.9.1938 a 30.9. 1938 bylo podstoupeno pohraničí Německu. Rochlice samozřejmě patří - jako hlavní město sudetského hnutí na severu Čech Liberec - mezi území, které připadlo Německu. Školní rok začal 1.9.1938 za vzrušených poměrů. Rodiče stěhovali své děti do vnitrozemí k příbuzným, protože v pohraničí se očekávaly bouřlivé válečné údálosti. Nakonec k 30.9.1938 zbylo v 5 třídách asi 15 dětí, jejichž rodiče neměli děti kam poslat. Pan řídící učitel setrval v Rochlici do 7 října 1938, což byl poslední den, kdy měli státní zaměstnanci odjet do vnitrozemí podle určení nadřízených orgánů. František Žďárský byl přikázán do obecné školy Železnice u Jičína jako třídní učitel.
Nařízeno bylo nechat inventář školy na místě, pouze nejdůležitější úřední knihy a razítko bylo odvezeno. Později toto bylo odevzdáno inspektorátu národních škol, který se přestěhoval do Mladé Boleslavi. Klíče od školy a inventář byly předány zastupitelstvu Rochlic, jmenovitě německým zastupitelům Růžičkovi a Kratochvílovi. Takto tedy skončila po 19 letech česká škola na 6 let v Rochlicích. S odchodem Čechů do vnitrozemí a s příchodem říšských Němců stoupl počet žáků v rochlické škole téměř na dvojnásobek. (zdroj ZDŠ Rochlice)

Základní škola Dobiášova

Panoramatický pohled v popředí s 39. základní školou v Dobiášově ulici. Nad ní vidíme družstevní výstavbu na Kopečné a v dáli za ni sídliště Broumovská. Vlevo se tyčí komín teplárny a dva věžáky obytné skupiny v Žitné ulici.
Panoramatický pohled v popředí s 39. základní školou v Dobiášově ulici. Nad ní vidíme družstevní výstavbu na Kopečné a v dáli za ni sídliště Broumovská. Vlevo se tyčí komín teplárny a dva věžáky obytné skupiny v Žitné ulici.

Základní škola je od 1. září 2004 zařazena do sítě škol. Má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Je plně organizovaná se školní družinou a školní jídelnou. Stravování zajišťuje soukromý subjekt Personel Wellfare. Škola má v současnosti maximální kapacitu 768 žáků a je největší školou zřizovatele, jímž je Statutární město Liberec. K dispozici má odborné učebny a 7 místností pro potřeby školní družiny, 2 velké tělocvičny, sportovní halu, rehabilitační centrum s bazénem, vířivkou, saunou. Pro výuku ČSP je používána dílna a pozemky pro výuku pěstitelských prací. Venkovní areál má polytanovou atletickou dráhu a hřiště pro fotbal, házenou, vybíjenou, volejbal, tenis a košíkovou. Amfiteátr s kapacitou 300 míst k sezení je většinou využíván celoročně dětmi ze školní družiny. Mnoho let jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Technické univerzity Liberec. Škola se sportovními třídami zaměřenými na lehkou atletiku (6. až 9. třídy). Od 4. tříd jsou zavedené sportovní přípravné třídy. Škola vychází ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Učíme se pro sebe". Od 7. ročníku se žáci učí druhému cizímu jazyku. V nabídce je německý, francouzský a španělský jazyk. Anglický jazyk je vyučován od 3. třídy.

Základní škola Broumovská

Atrium školy Broumovská v roce 1983 (archiv Všichni Čermáci)
Atrium školy Broumovská v roce 1983 (archiv Všichni Čermáci)

Naše škola byla poprvé otevřena 1. 9. 1983 v tehdejší Harusově ulici. Byla zde nově vybudována pro mladé sídliště. Navštěvovalo ji tehdy 623 žáků, pro něž bylo otevřeno 20 tříd. Již v roce 1984 se počet zvýšil na 829. Kolegové si pamatují i školní rok, kdy bylo otevřeno 6 prvních tříd.

Ředitelem školy byl pan Vladimír Cvrček. Od počátku škola věnovala pozornost nejen vzdělávání, ale také zájmové činnosti dětí. Je zajímavé, že již v 80. letech minulého století se u nás provozovalo úspěšně judo, k němuž jsme se opět vrátili před několika lety. Velkou oblibu si získal rovněž aerobic a hip hop, kterému se mohou naši žáci již mnoho let věnovat. Dosahovali v nich a stále dosahují velkých úspěchů na soutěžích. V minulosti se podobně dařilo šířit dobré jméno naší školy malým zpěvákům, kteří byli členy několika pěveckých sborů, jež v minulosti vedly naše paní učitelky. Děti se účastnily mnoha nejrůznějších soutěží a festivalů, pořádaných nejen u nás, ale i v jiných zemích, např. v Německu. Pěvecký sbor Zvonky se podíval v roce 2001 dokonce až do Mexika!

V té době byl počet žáků naší školy zvýšen o jednu šestou třídu dětí z Doubí, pro něž byl zajištěn i speciální autobus, aby se dostávaly do školy včas. V souvislosti s úpravou sítě škol a školských zařízení se pak od roku 2006/2007 sloučila naše škola se ZŠ Na Žižkově. Škola je zaměřena také výrazně na cizí jazyky – zejména na anglický a francouzský jazyk, několik let u nás byly tzv. jazykové třídy. Oblíbené jsou zájezdy do zahraničí – do Anglie, Francie, rozběhla se rovněž čilá korespondence. Pravidelně byla pořádána také setkání se spřátelenými partnerskými školami v německém Radworu a v polském Žary.

Školní rok 2005/2006 byl prvním rokem, kdy měla naše škola za sebou rekonstrukci, která však nemohla být kompletně dokončena. Pokračovat v ní se mohlo teprve v roce 2016. Naše škola funguje jako fakultní škola Technické univerzity v Liberci, několik let se u nás nachází školicí centrum společnosti Fraus. I díky tomu mohla být naše škola modernizována, vznikly interaktivní učebny, v květnu 2012 byla uvedena do provozu i nová (druhá) počítačová učebna.

zdroj: https://sipak.cz/2020/09/16/zs-broumovska-rekonstrukce-a-stav-upravy/
zdroj: https://sipak.cz/2020/09/16/zs-broumovska-rekonstrukce-a-stav-upravy/