Liberecká historie v kostce

13.06.2021

Liberecká historie v kostce

LIBEREC

původně německy Reichenberg - tento název od roku 1352 až do 1945.
Protéká řeka Nisa, resp. její přítok Lužická Nisa, do města přitéká od Vratislavic nad Nisou, v centru mezi mostem Na Rybníčku a školou v Barvířské ulici se k ní připojuje Harcovský potok (této oblasti se říká Liberecké Benátky, protože domy stojí přímo u vody) a pak spolu odtékají bývalou textiláckou částí města mezi Barvířskou a Metelkovou ulicí k fotbalovému stadionu a dál směrem k Machnínu. Patronkou řeky je víla Nisa.
Liberecká přehrada - stojí na Harcovském potoku a postavena byla v letech 1902-1903, po velké povodni v roce 1897 .
Tramvaje jezdí v Liberci od roku 1897.

Textilní historie města

Liberec je tradiční průmyslové město, po staletí bylo považováno za středisko textilního průmyslu.Tradici zahájilo plátenictví - pěstoval se zde len.
Soukeníci přišli ze severu do Liberce v 16. století, a protože zpracovávali vlnu z redernských ovčínů, založili tradici vlnařského průmyslu ve městě. Koncem 16. století soukeníci založili ve městě barvírnu a valchu, což velmi přispělo ke kvalitě jejich sukna. To šlo dobře na odbyt a cech soukenický se stal velmi bohatým a váženým. Za třicetileté války (1618-1648) dodávali sukno valdštejnské armádě. Plátenictví tak zbylo na chudé horaly ve vsích v okolí Liberce. Skoro v každém domku ve městě se ručně vyráběly látky, posléze na pomezí 18. a 19. století vznikaly manufaktury, které v polovině 19. století převálcoval Johann Liebieg a jeho rozrůstající se závody (např. budova "Hůlky" na Papírovém náměstí byla takovou manufakturou). Z Liberce se díky textilnímu průmyslu stalo jedno z nejdůležitějších měst celého Rakousko-Uherska.
Po 2. světové válce a po znárodnění vznikla veliká továrna Textilana s 39 závody a 9 000 zaměstnanci. Textilana zkrachovala počátkem 21. století a její budovy byly z centra města postupně odstraněny. Slávu města coby centra textilního průmyslu dodnes připomíná řada domů po celém městě, mimo jiné vila továrníka Liebiega na Jablonecké ulici.

HISTORIE LIBERCE

V 11. či 12. století vznikla v údolí při brodu přes Harcovský potok - asi v místech dnešního terminálu MHD ve Fügnerově ulici - malá osada, která poskytovala kupcům, kteří putovali na zemské stezce spojující vnitrozemí s oblastmi severu nutné občerstvení. Osada s hostincem - v místech dnešního domu U Zeleného stromu a kovárnou, kde žili čeští osadníci spolu s německými kolonisty ,se jmenovala Habersdorf či Havlov. Zemská stezka stoupala do prudkého kopce, zhruba dnešní Moskevskou ulicí, kde se větvila na žitavskou a frýdlantskou.

Ve 13. stol. se rozšířilo osídlení do prostor dnešního náměstí Dr. E. Beneše. Tam založili němečtí osadníci z Lužice a Saska druhou ves - Reichenberg. Obě osady později splynuly, a tak vznikl Reichenberg - Liberec.

1352 - První písemná zmínka o Reichenbergu/Liberci se týká kostela a placení desátku.

Bibrštejnové

- první mocní majitelé Liberce, vlastnili panství téměř 300 let od r. 1278, kdy ho koupili od krále Přemysla Otakara II.

Za husitských válek stáli Bibrštejnové na straně císaře Zikmunda a přes Liberec se táhla vojska královská i hustitská. 6. 9. 1469 byl Liberec vypálen při bojích s vojskem krále Jiřího z Poděbrad. Tehdejší osadu Reichenberg spravoval purkmistr a rychtář s konšely ze staré rychty na horním konci dnešní Pražské ulice, rynek vroubilo 24 dřevěných domů s podloubím a uprostřed byla studna, na konci Železné ulice - na samém konci města stávala vedle kostela dřevěná škola se zvonkem na střeše.

Redernové

- zakoupili frýdlantské panství i s Libercem po vymření Bibrštejnů r.1558.
Významně přispěli k rozvoji města.
- Dlážděné náměstí a hlavní ulice, nová škola a fara, rozvod pitné vody, vznik soukenického cechu - základ textilního průmyslu, výstavba kamenných staveb - kostel sv. Antonína, renesanční zámek, obecní pivovar, radnice (1599-1603 - tento letopočet v dlažbě na náměstí Dr. E. Beneše).
V roce1560 získal Liberec právo vařit pivo.
V roce 1577 císař Rudolf II. povýšil Liberec na město a udělil mu městský znak s redernovským znakem - stříbrné kolo na modrém poli - tento znak užívá město dodnes.
Od r. 1600 město spravovala Kateřina z Redernu roz. Šliková - mezi měšťany oblíbená - získala pro město právo obchodovat se solí, k zámku nechala přistvět kapli a přispěla na stavbu radnice.
Redernové opouštějí město i frýdlantské panství po bitvě na Bílé Hoře 1620.

Albrecht z Valdštejna

- slavný vévoda a vojevůdce získal frýdlantské a liberecké panství roku 1622, snažil se ze svého panství vytvořit hospodářskou základnu, aby mohl podnikat vojenské akce, liberečtí soukeníci oblékali celou Valdštejnovu armádu.
Odňal městu právo vařit pivo a zabavil pivovar i mlýn ve svůj prospěch, liberecká šlechta tak přišla o značnou část svých příjmů, nechal postavit Nové město - dnešní Sokolovské náměstí, jeho podobu dodnes připomínají Valdštejnské domky ve Větrné uličce.

Gallasové (později Clam Gallasové)

- získali panství jako odměnu za podíl na odstranění Valdštejna (zvražděn r. 1634 v Chebu)

Období třicetileté války (1618 - 1648) znamenalo pro Liberec drancování, požáry, hlad a smrt. Švédská i saská (tedy domácí královská) vojska město drancovala. Švédům se z města nechtělo ani po podpisu vestfálského míru (1648). Po válce následovala násilná rekatolizace, která donutila mnoho protestantských rodin k přestěhování do Lužice a Saska.
1680 - morová epidemie - za městem byl zřízen tzv. morový hřbitov, na němž byl později postaven kostel sv. Kříže (dnes Malé náměstí). Útrapy vyústily v řadu tvrdě potlačených povstání poddaných. Gallase panství příliš nezajímalo a nechávali ho spravovat panskými úředníky. Christian Platz z Ehrentalu - ve funkci správce 32 let, zakládal nové vsi - Nový Harcov (1683), Nové Pavlovice (1691), Janův Důl (1704), do nichž nechával násilím přesídlovat poddané. Uložil řemeslníkům řadu pro ně nevýhodných povinností, zavedl policejní hodiny od 21:00, zakázal shromažďování a vypracoval systém pokut za porušování povinností měšťanů. Gallasové mu za dobré služby udělili jako léno statek Vítkov u Chrastavy. Jeho rakev byla později uložena do kostela sv. Kříže v Liberci. Nenáviděný hejtman se objevuje v celé řadě pověstí, v nichž za trest běhá v podobě černého psa po lesích okolo Liberce nebo rozřezává pilou bukové kmeny v lesích u Oldřichova v Hájích.

18. století

přineslo Liberci rozkvět, počet obyvatel se ztrojnásobil, ve městě působilo na 800 soukeníků - zlatá éra libereckého soukenictví.

I přes válku v roce 1757 mezi vojsky císařovny Marie Terezie a pruskou armádou a následný tyfus se město hospodářsky rozvíjelo a rostlo - byl postaven kostel sv. Kříže (1753-56), došlo k rozšíření a přestavbě zámku, z této doby pochází i mnoho dosud dochovaných klasicistních domů (např. domy na nám. Českých bratří nebo Dům U Zeleného stromu v Moskevské ulici). Vznikaly nové čtvrti - tzv. Filipovo město kolem dnešního Nerudova náměstí a Kristiánov v těsné blízkosti zámku. Na dnešním Nerudově náměstí stála střelnice a později lazaret pro raněné z prusko-rakouské bitvy r. 1757, mrtví vojáci byli pohřbívání přímo na náměstí.
Vznikají manufaktury a první textilní podnikatelé si stavějí nákladné domy - Schulzův faktorský dům (dnešní Chráněnka) Na Rybníčku, dům obchodníka se suknem Krauseho na Benešově náměstí u ústí do Pražské ulice, Bergerův dům na ul. 8. března - J. G. Berger se zasloužil o vznik barvírny a bělidla v nedaleké Stráži nad Nisou a stal se majitelem první C. k. privilegované manufaktury v Liberci.

19. století

také proběhlo v Liberci ve znamení textilního průmyslu.

Johannes Liebieg přišel do Liberce coby šestnáctiletý tovaryš roku 1818 a už za deset let se stal majitelem manufaktury v Josefínině údolí, kterou později mnohonásobně rozšířil a učinil ji základním závodem svých severočeských podniků (později Textilana) a z Liberce se stalo centrum textilního průmyslu celého Rakousko-Uherska. Roku 1868 získal titul barona a byl povýšen do šlechtického stavu, zemřel roku 1869 a byl pohřben ve své liberecké hrobce na hřbitově na Tržním náměstí (budoucí Zahrada libereckých vzpomínek)po Johanově smrti vede Liebiegovo impérium jeho syn Heinrich, vášnivý sběratel umění a vnuk Theodor Liebieg, který měl zálibu v automobilech - jeho automobil Prezident byl vůbec prvním svého druhu v Čechách. Liebiegové se výrazně podepsali na tváři dnešního Liberce.1850 se stal Liberec samosprávným statutárním městem, je sem zavedena pošta, železnice a telegraf, Liberec se pyšní i první plynárnou v Čechách, bohužel se město rozvíjí pouze po stránce průmyslové, je plné továren a komínů, chybí veřejné kamenné stavby sloužící k reprezentaci města1866 - Liberec byl zasažen prusko-rakouskou válkou - přešla přes něj rakouská i pruská vojska cestou na hlavní bojovou linii na Trutnovsku, ve městě se odehrály drobné půtky (např. na Dlouhých Mostech), jejichž oběti z obou stran leží na hřbitově v Budyšínské ulici, kde mají také svůj památník (dnešní lapidárium - budoucí Zahrada libereckých vzpomínek).
Dochází k přestavbě centra bohatého města - vzniká nová honosná radnice, divadlo, pošta, budova kavárny Pošta a stará synagoga, v ulicích se objevily tramvaje, elektrické lampy, staví se školy, nemocnice, kasárna, lázně, muzeum, budova Obchodní a živnostenské komory, vzniká reprezentativní vilová čtvrť kolem Masarykovy třídy a lesík s botanickou zahradou a zookoutkem, v Lidových sadech vznikají odpočinková místa včetně budovy kulturního centra a plicního sanatoria. Budovy vznikaly v historizujících slozích, dominuje neorenesance.
1866 - navštívil město císař František Josef I., přijel pak ještě r. 1891, kdy zde na něj byl spáchán neúspěšný atentát
1906 - velkolepá Výstava českých Němců, která měla dokumentovat sílu německy hovořících obyvatel, z té doby pocházejí i některé vily nad přehradou v dnešní Klášterní ulici

1. světová válka (1914-1918)

- zastavila rozkvět města

v Ostašově vznikl velký zajatecký tábor pro více než 40 tisíc ruských a italských válečných zajatců (Liberec měl v té době cca 35 tisíc obyvatel)
1918 po vzniku samostatného Československa (28. 10.) vyhlásili sudetští Němci rakouskou provincii Deutschböhmen s hlavním městem Liberec, jakýsi stát ve státě, který zanikl už v prosinci 1918

Období mezi válkami (1918-1938) bylo složité, kromě hospodářské krize ve 30. letech se vyostřují i národnostní vztahy mezi Čechy a Němci. V té době bylo v Liberci pouze 15% Čechů. O uklidnění vztahů se zasloužil starosta Carl Kostka zvolený roku 1929, který usiloval o dobré soužití obou národností, podporoval stavbu např. stavbu českých škol. Mezitím ale Německo ovládli nacisté, kteří nakonec uštvali i demokrata Kostku.

moderní stavby - Palác Dunaj (1928), kavárna Nisa (dříve Winkler 1929), budova Baťa (1932), obch. Dům Brouk a Babka (1936)
1935 - Sudetoněmecká strana SdP vyhrála volby, jejím předákem byl Konrád Henlein (1898-1945), rodák z Vratislavic
1938 - Mnichovská dohoda, Sudety připadly Třetí říši a veškeré české obyvatelstvo bylo vyhnáno do vnitrozemí, o Křišťálové noci (9.10. 1938) byla vypálena židovská synagoga. Liberec se stal hlavním městem nové sudetské župy a sídlem místodržícího Konrada Henleina - v prosinci 1938 přijel Hitler

2. sv. válka město výrazně nezasáhla

9. května 1945 bylo město osvobozeno Rudou armádou a velitelem města se stal pplk. Rumjancev, je po něm pojmenována ulice, během dvou let byli z Liberce odsunuti Němci, do města se vraceli uprchlíci z roku 1938 a přicházeli noví osídlenci moc převzali komunisté, obecní samospráva byla nahrazena systémem národních výborů a zanikl tak i liberecký magistrát (zřízený na konci 18. století)
1949-1960 je Liberec krajským městem Libereckého kraje, r. 1960 vznikl Severočeský kraj se sídlem v Ústí nad Labembudovalo se pohraničí a docházelo k ničení drobných památek
v 50. a 60. letech došlo k asanaci starolibereckých domků v části Starého Města

srpen 1968

Libercem projížděla okupační vojska Varšavské smlouvy, Liberec se zdvihl na odpor - jeden z největších mimo Prahu, zahynulo 9 nevinných obětí, jejichž jména jsou napsaná na památníku v podobě tankového pásu na zdi radnice od libereckého výtvarníka Jiřího Gdovína,jeden z okupačních tanků tehdy poškodil jeden z domů na nám. Dr. E. Beneše. V Liberci byl náhodou i pozdější prezident Václav Havel.
70. a 80. léta 20. století přinesla rozvoj hlavně okrajových částí města, rostl počet obyvatel díky nově budovaným sídlištím - Kunratická, Broumovská, Rochlice, město do jisté míry zasáhl i hroutící se ekosystém v Jizerských horách, které trpěly produkcí tepelných elektráren v sousedním Německu a Polsku

období po listopadu 1989

Liberec zahájil privatizaci městského majetku získaného poválečnou konfiskací, ze získaných peněz došlo k mohutným rekonstrukcím v centru města, mj. znovuvybudování tramvajových tratí, zánik textilního a rozvoj automobilového průmyslu, vznik nového odvětví průmyslu - nanotechnologií, rozvoj města v oblasti kultury, sportu, průmyslu i obchodu, roste počet obyvatel - na konci roku 2009 už má Liberec přes 100 000 obyvatel.

(zdroj Statutární město Liberec)

archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
Z knihy Čechy, Vítězslav Šimák, 1905, obrazová část Karel Liebscher (archiv Petr Ruprecht)

Vzpomínkový list na Liberecký festival písní 14. - 15.8. 1864 (dvoubarevná litografie, tisk Heinrich T. Stiepel)

Německého festivalu písní řízeného místním sbormistrem Florianem Schmidtem se zúčastnilo na 70 sborů (některé i ze Saska a Pruska) se 2000 zpěváky. Město se na slávu dobře připravilo a postavilo zvláštní halu, které bylo nanejvýš třeba, neboť vytrvalý déšť mimořádné akci vůbec nepřál. Také Liberečané vyzdobili své domy.
Za pozornost stojí poznámka Jana Nerudy otištěné v Hlasu III (14.8.1864), reagující břitce na jeden z ohlasů: ".....Dnešní noviny přinášejí zprávu pode jménem Neobyčejná rychlost: Parní vozy a telegraf získaly století našemu pověst neobyčejné rychlosti. K čemu dříve třeba bylo dní, měsíců, ba i let, vykoná se nyní za několik okamžiků, hodin, dní. To však všecko není ještě ničím proti rychlosti Liberečanů. V této metropoli národní " snášenlivosti " odbývati budou dne 14. a 15. t. m. velkou německou slavnost a již vyšlo tiskem vyobrazení slavnostního průvodu se vším příslušenstvím, jako okrášlení domů, máchání klobouky, házení kytek atd. Zpráva ta je jenom skromná lokálka, cituji ji přesto doslovně, aby bylo vidět, jak nesprávně se u nás věci a události posuzují - neboť to mně nikdo nevymluví, že zmínka o rychlosti je pouhou ironií. Což je, prosím vás, na tom, zhotoví-li se obraz před slavností, nebo po ní? Němci mají, jak sami praví, poměry pevné, konsolidované, mají program veškerého činění nezvratný, oni musí třeba na deset let tedy napřed vědít, jak slavnost dopadne, jak se klobouk povznese a jak kytka padne. Tomu se nemůže nikdo smát! Učme se od sousedů svých v ohledu tom, což hlavního, nebuďme naivní, sice se nám usedlí sousedé vysmějí......"

(zdroj Roman Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)